Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 16 w Przemyślu

ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

IM. ORLĄT LWOWSKICH W PRZEMYŚLU

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu, to placówka oświatowa  oferująca kształcenie w następujących szkołach:

1. Szkoła Podstawowa nr 16

2. Gimnazjum nr 4

W obu szkołach tworzone są oddziały integracyjne, w których odbywa się edukacja uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Szerzenie idei integracji to cel strategiczny naszej placówki.

Wysoki poziom edukacji ze szczególnym uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych potwierdzają wewnętrzne i zewnętrzne badania osiągnięć uczniów.  O wynikach gimnazjum świadczy EWD – zawsze w I „ćwiartce” – SZKOŁY SUKCESU

Jesteśmy szkołą promującą zdrowy i aktywny tryb życia. W 2011 roku został nam nadany Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Ważne dla wszystkich wartości to: szacunek, życzliwość dla innych, wrażliwość społeczna, odpowiedzialność za siebie i innych, samorządność.

Priorytetem placówki jest stworzenie wszystkim, także niepełnosprawnym, uczniom warunków do wszechstronnego rozwoju: intelektualnego, emocjonalnego, moralnego, społecznego i fizycznego. Realizacji celu sprzyja dobrze wykwalifikowana, przyjazna dla ucznia, wyspecjalizowana w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej  kadra. Nauczyciele stosują aktywizujące metody nauczania, rozwijają postawy twórcze uczniów, inspirują ich do podejmowania własnego wysiłku badawczego. Szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych  ma pomóc uczniom w zdobywaniu wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wymogom dorosłego życia.

Dobrze wyposażone sale lekcyjne i pracownie, brak barier architektonicznych, pracownie komputerowe, nowoczesne pomoce multimedialne, sale gimnastyczne i dwa boiska  umożliwiają realizację założonych zadań.

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi to szkoła otwarta dla wszystkich. Chętnie współpracuje z rodzicami, środowiskiem lokalnym i instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.

Wspieramy wszelkie inicjatywy zmierzające do tego, aby nasza placówka rozwijała się i była godna zaufania.