Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa produktów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu w roku 2018 z podziałem na pakiety:

 -pakiet nr 1 – mięso, wędliny, drób

- pakiet nr 2 - warzywa i owoce

- pakiet nr 3 - ryby i mrożonki

- pakiet nr 4 - przyprawy i koncentraty

- pakiet nr 5 - pozostałe artykuły żywnościowe

- pakiet nr 6 – pieczywo

- pakiet nr 7-  wyroby garmażeryjne

Termin składania ofert: 11.12.2017r.


 Podstawa prawna

Niniejsze postępowanie przeprowadzono bez stosowania przepisów Ustawy z 29 stycznia 2004-Prawo zamówień publicznych, na podstawie art.4 pkt.8 niniejszej ustawy(Dz. U z 2014r. z poz. 423 z poz. zmianami.

o wartości zamówienia poniżej 30 000 euro

Przemyśl:

Data zamieszczenia: 20.11.2017r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 16  z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Grunwaldzka 81, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 16 6702915, faks 16 6702915.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi

w Przemyślu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa produktów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi - im. Orląt Lwowskich w Przemyślu w roku 2018.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: pakiet nr 1 -mięso ,wędliny,  drób, pakiet nr 2 -warzywa i owoce, pakiet nr 3 - ryby i mrożonki, pakiet nr 4 - przyprawy i koncentraty, pakiet nr 5 - pozostałe artykuły żywnościowe, pakiet nr 6 – pieczywo, pakiet nr 7 – wyroby garmażeryjne

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-9, 15.20.00.00-0, 15.30.00.00-1, 15.40.00.00-2, 15.50.00.00-3, 15.60.00.00-4, 15.80.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: pakiet nr 1 mięso i wędliny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.11.2017.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • HURTOWNIA DROBIU I WĘDLIN „GRES - DRÓB”  S.B  GÓRAL Jasińskiego 24, 37-700 Przemyśl, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia : 28 183,44 PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: pakiet nr 2-warzywa i owoce

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.11.2017.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • FHU „KERIM-STANMIRPOL” Hurtownia Sprzedaż Owoców i Warzyw- Mirosław Świecarz,  ul. Boh. Getta 63, 37-700 Przemyśl, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia 18 622,03 PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: pakiet nr 3 ryby i mrożonki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.11.2017

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • WIDAN Polska Sp. z. o. o  Spółka komandytowa , Jasińskiego 56 B, 37-700 Przemyśl, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia: 11 839,30 PLN.

 

 

 

Część NR: 4 ,5  Nazwa: pakiet nr 4 przyprawy i koncentraty

Nazwa: pakiet nr 5 pozostałe artykuły żywnościowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.11.2017.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PIOTRUŚ PAN Sp. z o. o Spółka komandytowa, Nestora 8, 37-700 Przemyśl, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia: 59 775,32 PLN.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.11.2017.

Część NR: 6   

Nazwa: pakiet nr 6 pieczywo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.11.2017.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Izabela Bal-Katan  Piekarnia Bolestraszyce  „MARCEL”

Bolestraszyce 216A, 37-722 Wyszatyce, , kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia: 352,09 PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: pakiet nr 7 posiłki gotowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.11.2017.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • WYRÓB CIAST I LODÓW   Krzysztof Szanter   37-700 Przemyśl ,

ul. Słowackiego 11  kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia: 4 864,20 PLN.

Przemyśl 25.12.2017r.

Sporządził: Teresa Skowyra