Dostawa produktów żywnościowych do stołówki

Ogłoszenie o zamówieniu - Przemyśl dostawa produktów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu w roku 2016
 z podziałem na pakiety:

 -pakiet nr 1 - mięso i wędliny

- pakiet nr 2 - warzywa i owoce

- pakiet nr 3 - ryby i mrożonki

- pakiet nr 4 - przyprawy i koncentraty

- pakiet nr 5 - pozostałe artykuły

- pakiet nr 6 – pieczywo

- pakiet nr 7-  posiłki gotowe- pierogi, kopytka

Termin składania ofert: 2015-12-07


. Podstawa prawna

Niniejsze postępowanie przeprowadzono bez stosowania przepisów Ustawy z 29 stycznia 2004-Prawo zamówień publicznych, na podstawie art.4 pkt.8 niniejszej ustawy(Dz. U z 2014r. z poz. 423 z poz. zmianami.

o wartości zamówienia poniżej 30 000 euro

Przemyśl:

Data zamieszczenia: 14.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Grunwaldzka 81, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 16 6702915, faks 16 6702915.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

w Przemyślu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa produktów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi  im. Orląt Lwowskich w  Przemyślu w roku 2016.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: pakiet nr 1 -mięso i wędliny, pakiet nr 2 -warzywa i owoce, pakiet nr 3 -ryby i mrożonki, pakiet nr 4 -przyprawy i koncentraty, pakiet nr 5 - pozostałe artykuły żywnościowe , pakiet nr 6 – pieczywo, pakiet nr 7 - posiłki gotowe –pierogi,kopytka

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-9, 15.20.00.00-0, 15.30.00.00-1, 15.40.00.00-2, 15.50.00.00-3, 15.60.00.00-4, 15.80.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: pakiet nr 1 mięso i wędliny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • HURTOWNIA DROBIU I WĘDLIN „GRES-DRÓB”  S.B  GÓRAL Jasińskiego 24, 37-700 Przemyśl, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia : 38 327,82 PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: pakiet nr 2-warzywa i owoce

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • FHU „KERIM-STANMIRPOL” Hurtownia Sprzedaż Owoców i Warzyw- Mirosław Świecarz,  ul. Boh. Getta 63, 37-700 Przemyśl, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia 23 924,21 PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: pakiet nr 3 ryby i mrożonki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • HURTOWNIA WIDAN -export-import-, Jasińskiego 56 B, 37-700 Przemyśl, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia: 9146,80 PLN.

 

 

Część NR: 4 ,5  

Nazwa: pakiet nr 4 przyprawy i koncentraty

Nazwa: pakiet nr 5 pozostałe artykuły żywnościowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PIOTRUŚ PAN Sp. z o.o SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nestora 8, 37-700 Przemyśl, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia: 43 967,05 PLN.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2015.

Część NR: 6   

Nazwa: pakiet nr 6 pieczywo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Usługowo-Handlowy Piekarnia KACPER 37-734 Fredropol 41,

     kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia: 562,50 PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: pakiet nr 7 posiłki gotowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych , 37-700 Przemyśl ,

ul. Bakończycka 11  kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia: 8 160,00 PLN.