Ogłoszenie o przetargu

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

im. Orląt Lwowskich w Przemyślu

                   tel/faks. 16 670-29-15; www.zszoi.edu.pl

 

 

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 30.000 EURO

na dostawę artykułów spożywczych w 2017r. dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich

Postępowanie przetargowe prowadzone będzie bez stosowania przepisów Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt. 8 cytowanej ustawy (Dz.U. z 2014 r., poz. 423 z późniejszymi zmianami)

 

Specyfikacja przetargowa umieszczona jest na stronie ZSzOI www.zszoi.edu.pl

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Termin realizacji zamówienia: jeden rok (od 2 stycznia do 31 grudnia 2017r bez okresów wakacyjnych)

Do przetargu dopuszcza się wszystkich oferentów, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie objętym specyfikacją przetargową i prawidłowo wypełnili wszystkie druki załączone do specyfikacji.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Kryteria oceny ofert:

- cena ( wartość zamówienia netto)                     100 %

 

Oferty należy składać do 14.11.2016r. do godz. 15:00 w  sekretariacie ZSzOI

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2016r. o godz. 11:00

Otwarcie ofert jest jawne.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Bernardeta Sobiecka-Huczko

tel.16 670-29-15 w godz. 8.00 - 13.00

 

Przemyśl 25.10.2016r.

 

Dyrektor ZSzOI

Alicja Dobosz

 

Sporządziła: Teresa Skowyra

 

Załączniki:

  1. Projekt umowy
  2. Specyfikacja
  3. Formularz cenowy
  4. Załącznik nr1
  5. Załącznik nr3