Ogłoszenie o przetargu

 

Szkoła Podstawowa nr 16  z Oddziałami Integracyjnymi

im. Orląt Lwowskich w Przemyślu

tel/faks. 16 670-29-15 www.sp16przemysl.pl

 

 

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 30.000 EURO na dostawę artykułów spożywczych w 2018r. dla Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich

Postępowanie przetargowe prowadzone będzie bez stosowania przepisów Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt. 8 cytowanej ustawy (Dz.U. z 2014 r., poz. 423 z późniejszymi zmianami)

 

Specyfikacja przetargowa umieszczona jest na stronie SP16 www.sp16przemysl.pl

 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Termin realizacji zamówienia: jeden rok (od 2 stycznia do 31 grudnia 2018r bez okresów wakacyjnych)

Do przetargu dopuszcza się wszystkich oferentów, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie objętym specyfikacją przetargową i prawidłowo wypełnili wszystkie druki załączone do specyfikacji.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Kryteria oceny ofert:

- cena ( wartość zamówienia netto)                         100 %

 

Oferty należy składać do 11.12.2017r. do godz. 15:00 w  sekretariacie SP16

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2017r. o godz. 12:00

Otwarcie ofert jest jawne.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Bernadeta Sobiecka-Huczko

tel.16 670-29-15 w godz. 8.00 - 13.00

 

Przemyśl 20.11.2017r.

 

                                                                                         Dyrektor ZSzOI

                                                                                           Alicja Dobosz

                                                          

 

Sporządził: Teresa Skowyra

 

Załączniki:

  1. Projekt umowy
  2. Specyfikacja
  3. Formularz cenowy
  4. Załącznik nr1
  5. Załącznik nr3