Owoce w szkole

Cel programu

Program Unii Europejskiej „Owoce w szkole” został powołany do życia jako inicjatywa mająca na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw.

Głównymi celami programu są trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach.

Program „Owoce w szkole” jest jednym z narzędzi dostępnych dla szkół, dzięki któremu mogą kształtować i rozwijać prozdrowotną edukację najmłodszych uczniów oraz w rzeczywisty sposób wpływać na ich dietę.

Na czym polega program?

Program ma na celu ukształtowanie wśród dzieci trwałego nawyku spożywania owoców i warzyw, poprzez udostępnianie dzieciom owoców i warzyw oraz specjalne działania edukacyjne promujące zdrową dietę oraz styl życia.

Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dzieci otrzymują porcje owocowo-warzywne, które spożywają w szkole. Uczniom udostępnia się:

·         świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),

·         świeże warzywa (marchew, paprykę słodką, rzodkiewki),

·         soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.

Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego

Koncepcja programu została opracowana w taki sposób, aby program przyniósł jak najwięcej korzyści dzieciom, a jednocześnie nie stanowił zbyt dużego obciążenia organizacyjnego dla szkoły:

W ramach projektu „Owoce w szkole” dzieciom udostępnia się owoce

i warzywa przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe. Owoce, warzywa nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. Za jakość owoców i warzyw dostarczanych do szkół podstawowych odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca lub zatwierdzona szkoła, która samodzielnie przygotowuje i udostępnia owoce i warzywa dzieciom.

 

Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE(75%) oraz ze środków pochodzących z budżetu krajowego (25%).

Ponadto szkoły podstawowe uczestniczące w programie realizują skierowane do dzieci specjalne zajęcia o charakterze edukacyjnym dotyczące zdrowego odżywiania.

Działania edukacyjne

Szkoły podstawowe uczestniczące w programie „Owoce w szkole” zobowiązane są do realizacji specjalnych działań towarzyszących o charakterze edukacyjnym, związanych ze zdrowym stylem życia i prawidłowym odżywianiem. Realizacja działań edukacyjnych skierowanych do dzieci jest kluczowa dla powodzenia programu, ponieważ samo udostępnianie dzieciom owoców i warzyw nie jest wystarczającym narzędziem mogącym zapewnić zmianę sposobu odżywiania dzieci.

Szkoły mogą dowolnie wybrać formę działań, które będą realizowały, uwzględniając wytyczne określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących służących zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce w szkole” (Dz. U. Nr 103, poz. 594)

W semestrze powinny zostać zrealizowane, co najmniej dwa działania edukacyjne. Szkoły podstawowe, w odniesieniu do zakończonego roku szkolnego, zobowiązane są wypełnić i odesłać do właściwego Oddziału Terenowego ARR, w terminie do 31 października danego roku, ankietę dotyczącą działań edukacyjnych, które zostały zrealizowane w ubiegłym roku szkolnym.