Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 16 w Przemyślu

 

 

 

 

PROGRAM

      WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

IM. ORLĄT LWOWSKICH

W PRZEMYŚLU

2017/2018

 

 

 

 

MOTTO

 

,,Wychowanie to pomaganie początkowo bezradnemu i nieświadomemu siebie dziecku, by stopniowo stawało się ono kimś, kto potrafi myśleć, kochać i pracować. Nic zatem dziwnego, że odpowiedzialne wychowanie wymaga wyjątkowych kompetencji, które bywają określane mianem geniuszu wychowawczego.

Wychowankowie potrzebują nie tylko nauczycieli, ale też mistrzów i przyjaciół, którzy będą towarzyszyć im w drodze z miłością, a jednocześnie ze stanowczością”.

 Ks. M. Drzewiecki

 

 

 

WSTĘP

  Działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów polityki edukacyjnej państwa. Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków wychowania.

 Wychowanie jest procesem, który odbywa się w każdym momencie życia dziecka, natomiast zadaniem szkoły jest wychowywanie dzieci i młodzieży do wartości. Biorąc pod uwagę powyższe założenia, wynikające ze zmian w podstawie programowej Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły oparty został na niżej zaprezentowanych założeniach.

Wychowanie to świadome działanie przez wychowawcę na wychowanka mające na celu wytworzenie pewnej zmiany w jego osobowości. Zmiany te winny obejmować zarówno stronę poznawczą, jak i instrumentalną, a sam proces zachodzący między nimi jest uwarunkowany wieloma czynnikami. A zatem, naszego wychowanka będziemy traktować jako integralną całość, stwarzając sytuacje dydaktyczno-wychowawcze, które docierając do wszystkich stron osobowych ucznia, rozwijać będą zdolność do integracji myśli, czynów, słów, dając wizję świata i osoby ludzkiej.

Integralną część wychowania stanowią wartości, dzięki którym tworzy się obraz każdej osoby. W naszych oddziaływaniach wychowawczych stawiamy na zespół wartości opisujący osobę.
Są nimi: godność, mądrość, wolność, odpowiedzialność, zdolność do miłości i zdolność do transcendencji. Istotnym zadaniem edukacyjnym, na którym skupiać będą się działania wychowawczo-profilaktyczne jest wspomaganie młodych ludzi w poznaniu tych wartości oraz w ich urzeczywistnianiu.

Za cel nadrzędny wychowania przyjmuje się wartości związane z poszczególnymi „warstwami rozwojowymi” człowieka, integralny rozwój i osiągnięcie przez wychowanka pełni człowieczeństwa. Wiąże się z tym:

 • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji;
 • wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej
  i etnicznej;
 • formowanie poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość.

Natomiast podstawowym zadaniem twórców i realizatorów programu będzie poszukiwanie sposobów wspomagania dzieci i młodzieży w poszanowaniu tych wartości, akceptowaniu, przeżywaniu, urzeczywistnianiu, ocenie realizowania przez nich wartości i propagowaniu ich wśród innych.

 „Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktczny” uwzględnia obszary działań wychowawczo-profilaktycznych dotyczących sfer: psychicznej, fizycznej, społecznej i duchowej. W swoim założeniu ma na celu identyfikację zjawiska, zdiagnozowanie stanu i potrzeb, określenie celów, wyznaczenie zadań, zaplanowanie działań i ich realizację oraz monitorowanie i ewaluację. Wszystkie podmioty życia szkoły, znają i rozumieją plan działań wychowawczo-profilaktycznych, który umożliwi identyfikację uczniów – potencjalnych ofiar i sprawców.

„Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktczny” opracowany został na podstawie dokonanej diagnozy sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w szkole przy użyciu: analizy wyników ankiet, dotyczących problematyki zachowań dezadaptacyjnych, obserwacji uczniów na zajęciach dydaktycznych, pozalekcyjnych, terapeutycznych, podczas uroczystości szkolnych oraz w czasie przerw.

W trakcie wdrażania programu nastąpi monitorowanie i ewaluacja realizowanych działań. Planowane jest podjęcie wielu działań, będą one wdrażane stopniowo w poszczególnych latach
oraz monitorowane na bieżąco pod względem skuteczności i efektów.

 

 

AKTY PRAWNE

 

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz.483 ze zm.);
 2. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
  z 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526);
 3. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (Paryż, 10 XII 1948);
 4. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych  (1966);
 5. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526);
 6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe;
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej);
 8. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
 10. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;
 11. Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości                                 i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 12. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 875);
 13. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916);
 14. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U  Nr 149, poz.887, z późn. zm.);
 15. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy                           w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842);
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022;

17.  Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016;

18.  Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2017-2021;

 1. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015;
 2. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020;

21.  Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce na lata 2014 –2018;

22.  Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024;

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
 3.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa;
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach;
 6. Statut Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich                           w Przemyślu;
 7. Program Szkoły Promującej Zdrowie.

 

 

 

POMOC DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI – POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 

 1. Załącznik nr 1 – Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu w sprawie wprowadzenia procedur postępowania
  w sytuacjach kryzysowych.
 2. Załącznik nr 2 – Program zajęć z wychowawcą dla klas IV-VII.
 3. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży -116 111. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00-22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl.
 4. Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci - 800 100 100. Bezpłatna
  i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia
   i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty  i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku
  do piątku w godzinach 12:00 -18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl
 5. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.
 6. Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej – 112.
 7. Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania działający pod numerem 801 199 990. Oferta Telefonu skierowana jest do osób z problemem narkomanii: osób nadużywających substancji psychoaktywnych, uzależnionych oraz ich bliskich. Do zakresu pomocy świadczonej przez pracowników infolinii należy udzielanie informacji na temat systemu leczenia i adresów konkretnych placówek, informowanie o przepisach prawnych związanych z narkomanią a przede wszystkim udzielanie porad i wsparcia psychologicznego. Telefon jest czynny codziennie 
  w godzinach 16.00 – 21.00.
 8. www.dopalaczeinfo.pl  jest to internetowy portal dotyczący dopalaczy. Portal podzielony jest na cztery podstrony, w których zawarte są informacje o dopalaczach: „Co to są dopalacze?”, „Mity
  i prawdy o dopalaczach”, „Szczegóły o dopalaczach”, a także podstrona „Uwaga!”, która zawiera informacje na temat szkodliwości dla zdrowia tych substancji. Portal adresowany jest zarówno do dorosłych jak i młodzieży.
 9. www.nacomito.com.pl jest portalem internetowym stworzonym w ramach ogólnopolskiej kampanii „Narkotyki? Na co mi to”. Strona internetowa zawiera min. Materiały edukacyjne dla młodzież, przydatne linki, a także przekierowanie na fanpage nacomito na Facebook. Fanpage adresowany jest do młodzieży i moderowany na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
 10. Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - 801-120-002. Udzielanie profesjonalnej pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie - osobom doznającym przemocy, stosującym przemoc, świadkom przemocy, zarówno dorosłym, jak  i dzieciom.
 11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Przemyśl. Kapitulna 4, 37-700 Przemyśl, Telefon: 0166783794. Poradnia udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej dzieciom i młodzieży, ich rodzicom, nauczycielom, wychowawcom.
 12. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, 37-741 Krasiczyn, Korytniki 14, Tel./Fax.:16 671 85 94, e-mail: kontakt@sow-korytniki.pl, sow-korytniki.pl.  
 13. Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu, ul. Św. Brata Alberta 10, 37-700 Przemyśl, Telefon: +48 16 672 30 04 / +48 16 671 39 56.
 14. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, tel. 22 345 37 00, www.ore.edu.pl/

 

 

Misja szkoły to wychowanie ucznia do wartości, poprzez inicjowanie działań zmierzających do wspomagania go w poszanowaniu tych wartości,

w ich akceptowaniu, przeżywaniu, urzeczywistnianiu.

 

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA NASZEJ SZKOŁY ZGODNA Z DZIAŁANIAMI WYZNACZONYMI W NASZYM PROGRAMIE

 

 

SFERA FIZYCZNA:

·         zaopatrzony w wiedzę odnośnie budowy i funkcjonowania swojego organizmu;

 • dbający o zdrowie poprzez propagowanie zdrowego, higienicznego stylu życia;
 • promujący aktywność fizyczną;
 • unikający zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu, substancji psychoaktywnych; narkotyków itp.

SFERA EMOCJONALNA:

·         świadomy  siebie, swoich uzdolnień, mocnych i słabych stron;

 • opanowany, rozumie i kontroluje swoje emocje;
 • odpowiedzialny za podejmowane przez siebie zadania oraz zachowania;
 • potrafi radzić sobie w różnorodnych trudnych sytuacjach szkolnych oraz w realnym życiu;
 • otwarty i wrażliwy na otaczającą go naturę, drugiego człowieka;
 • odznacza się wrażliwością estetyczną, dostrzega piękno przyrody oraz sztuki;
 • tolerancyjny i empatyczny wobec innych, szczególnie osób potrzebujących, odrzuconych;
 • wyobcowanych, starszych, niepełnosprawnych;
 • szanuje wiedzę i dokonania innych;
 • umie panować nad stresem i w asertywny sposób rozwiązywać konflikty.

 

SFERA INTELEKTUALNA:

 • rozwija zdolności dostrzegania prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka                               i kierowania się w życiu tymi wartościami;
 • kształtuje umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;
 • rozwija zainteresowania nauką, kulturą, sztuką, literaturą polską i obcą;
 • przygotowany do życia w społeczeństwie informatycznym, umiejący we właściwy sposób korzystać z mediów;
 • posiada zdolność logicznego myślenia, gromadzenia, weryfikowania informacji oraz wykorzystywania ich w sytuacjach praktycznych;
 • zna różnorodne metody naukowe i wykorzystuje je w życiu codziennym;
 • ciągle doskonali swoją wiedzę i umiejętności.

SFERA SPOŁECZNA:

 • zna obowiązujące normy życia społecznego i stosuje je w kontaktach  interpersonalnych;
 • umie porozumiewać się w różnych sytuacjach prywatnych i publicznych, w tym także
  z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się;
 • szanuje odrębność innych oraz odnosi się z szacunkiem do osób starszych, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły itp.;
 • umie bezpiecznie zachowywać się w środowisku naturalnym, dbając o jego ochronę
  dla przyszłych pokoleń;
 • potrafi współpracować w grupie rówieśniczej, przyjmując za nią odpowiedzialność;
 • potrafi odnaleźć się w określonych sytuacjach życiowych;
 • zna i szanuje zasady demokracji i samorządności na poziomie klasy, szkoły;
 • współtworzy społeczeństwo obywatelskie poprzez aktywny udział w akcjach prospołecznych, ekologicznych itp.

 

SFERA DUCHOWA:

 • ma ugruntowany system wartości;
 • swoim zachowaniem wyraża postawy szacunku dla przeszłości, historii i tradycji, jako podstawy tożsamości narodowej;
 • odnosi się z szacunkiem do wszystkich istot żywych;
 • szanuje odmienność innych, przyjmując ją ze zrozumieniem;
 • szanuje zwyczaje i obyczaje własnego narodu oraz innych państw;
 • potrafi zachować się godnie podczas uroczystości szkolnych, państwowych, kościelnych.

 

 

 

CEL GŁÓWNY:

Identyfikowanie i zaspokajanie poszczególnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych                     oraz możliwości psychofizycznych uczniów w sferze fizycznej, psychicznej (emocjonalnej                                 i intelektualnej) społecznej, duchowej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Propagowanie idei integracji.
 2. Kształtowanie właściwych postaw społecznych i patriotycznych.
 3. Kształtowanie osoby świadomej własnego potencjału twórczego.
 4. Podejmowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.
 5. Wplatanie treści profilaktycznych w codzienność szkolną.
 6. Pedagogizacja rodziców.

REALIZACJA ZAMIERZONYCH CELÓW OPIERAĆ SIĘ BĘDZIE NA ZADANIACH WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH  W SFERACH:

 • fizycznej;
 • psychicznej (emocjonalnej i intelektualnej);
 • społecznej;
 • duchowej.

PROCEDURY  EWALUACYJNE PROGRAMU:

1. Monitorowanie działań przez koordynatorów.

2. Semestralna analiza sprawozdań.

3. Diagnoza.

4. Wnioski.

DIAGNOZA

Diagnoza sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w szkole na lata 2017-2020 dokonana przy użyciu: analizy wyników ankiet (rodzice, uczniowie, nauczyciele), dotyczących problematyki zachowań dezadaptacyjnych, obserwacji uczniów na zajęciach dydaktycznych, pozalekcyjnych terapeutycznych, podczas wycieczek i uroczystości szkolnych, w czasie przerw, a także analizy wpisów w dziennikach, wywiadów.

DIAGNOZA 2017/2018 – POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

Liczba uczniów biorących udział w diagnozie 213

 

Tak

Nie

Znajomość zagrożeń płynących ze strony innych ludzi

90%

10%

Uczeń wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc

93%

7%

Uczeń umie poprosić o pomoc

85%

15%

Stosowanie przemocy wobec rówieśników

 

33%

 

67%

 

Doświadczanie przemocy ze strony rówieśników

39%

 

61%

 

 

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy wewnątrzszkolnej, Zespół Psychologiczno- Pedagogiczny wraz ze wszystkimi nauczycielami Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
w Przemyślu, postanowił wzmocnić w procesie kształcenia działania zmierzające do:
 • przeciwdziałania agresji i przemocy;
 • ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

DIAGNOZA 2016/2017 – „PRACA SZKOŁY W KSZTAŁTOWANIU POSTAW I RESPEKTOWANIU NORM SPOŁECZNYCH”.

Ankiety wypadły bardzo pozytywnie dla obrazu działań podejmowanych w badanym przedmiocie w szkole. Biorąc pod uwagę analizę wyników obu ankiet można stwierdzić, że uczniowie naszej szkoły znają obowiązujące w niej zasady i normy postępowania społecznego. Zarówno uczniowie jak również ich rodzice deklarują, że respektują obowiązujące  w szkole zasady, choć część
z nich przyznaje, że nie zawsze stosuje się do nich.

Według ankietowanych znajomość norm życia społecznego oraz ich respektowanie w znacznej mierze wpływa na poziom bezpieczeństwa w szkole. To bezpieczeństwo uczniowie i rodzice oceniają na bardzo wysokim poziomie.

Jednocześnie ankietowani wskazali, które z negatywnych zachowań najbardziej ich dotykają w szkole i które uważają za najgroźniejsze. Co ważne, odpowiedzi uczniów  i rodziców były bardzo do siebie zbliżone. Podobnie w kwestii norm życia społecznego, które uznają za najważniejsze, rodzice i uczniowie wskazali na te same.

Może to świadczyć o tym, że praca wychowawcza szkoły nakierowana na kształtowanie określonych norm zachowania społecznego jest taka sama, jak wartości reprezentowane przez rodziców naszych uczniów.

DIAGNOZA 2015/2016 – „FUNKCJONOWANIE W SZKOLE UCZNIÓW O SPECYFICZNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH”.

Badania związane z funkcjonowaniem w szkole uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych wykazały, że zarówno dzieci jak i ich rodzice zauważają w szkole klasy integracyjne oraz działania szkolnych podmiotów w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi.

Uczniowie zdrowi rozumieją potrzeby niepełnosprawnych rówieśników, integrację pojmują jako tolerancję, dostrzeganie potrzeb innych, współpracę. Deklarują pomoc niepełnosprawnym kolegom i zauważają sytuacje, w których dochodzi do niewłaściwych zachowań wobec uczniów.

Uczniowie niepełnosprawni lubią swoją szkołę, zauważają wiele pozytywnych czynników,
do których zaliczają różnorodne zajęcia dostosowane do ich możliwości, podczas których mają możliwość osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwości, pomoc i wsparcie nauczycieli i innych pedagogów.

Rodzice uczniów niepełnosprawnych znają ofertę szkoły w zakresie zajęć dla ich dzieci. Jednocześnie uważają, że działania podejmowane w szkole umożliwiają ich dzieciom prawidłowy rozwój oraz realizację pasji i zamiłowań. Wskazują także na sytuacje, w których dochodzi do przejawów braku zrozumienia, tolerancji, a także dręczenia w internecie.

DIAGNOZA 2014/2015 – „CZY UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI”.

Przeprowadzone badania zarówno uczniów, jak również nauczycieli udowodniły, że w szkole istnieje bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, które w dużej mierze wpływają na pogłębianie wiedzy uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań i kształtowanie odpowiednich umiejętności.

Uczniowie są zapoznani z tą ofertą i w znacznej większości z niej korzystają na różnym poziomie i z różnymi efektami. Motywy wyboru zajęć są wielorakie i uzależnione od licznych czynników osobowościowych ucznia, a także wpływu rodziców.

Uczniowie są zadowoleni z ilości proponowanych zajęć oraz z ich jakości, bowiem wpływają one na podejmowanie przez uczniów inicjatyw w dziedzinie naukowej – przystępowanie do różnego rodzajów konkursów i zawodów, a także aktywnego uczestniczenia w życiu klasy i szkoły poprzez organizację lub współorganizację imprez i uroczystości.

Analiza ankiety uczniowskiej oraz dokumentacji nauczycieli z prowadzonych zajęć pozalekcyjnych ukazała, że uczniowie, którzy samodzielnie i świadomie wybrali określone zajęcia uczęszczają na nie systematycznie i są aktywni.

Analiza arkusza oceny aktywności ucznia na lekcji pokazała, że zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi oraz praca w grupie w wydatnym stopniu wpływa na wzrost aktywności uczniów na tego typu zajęciach.

WNIOSKI

W swoich działaniach będziemy dążyć przede wszystkim do kształtowania postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży, podnoszenia u nich poczucia własnej wartości, poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje, uczenia umiejętności asertywnego zachowania się w sytuacjach trudnych.

Rozpoznane potrzeby uczniów oraz problemy występujące w środowisku szkolnym, realizowane będą przez całą społeczność szkolną. Zadania zamieszczone w harmonogramie „Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego” będą na bieżąco monitorowane  w ramach nadzoru pedagogicznego. Uczniom zostanie zapewniona bieżąca pomoc psychologiczno-pedagogiczna na podstawie rozpoznanych potrzeb. W dalszym ciągu będziemy prowadzić zajęcia podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców, współpracować z rodziną dziecka w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Uczniowie będą wspierani przez nauczycieli i specjalistów w zakresie podniesienia swojej samooceny, uczenia umiejętności psychologicznych i społecznych, które pozwolą im lepiej radzić sobie ze stresem i budować dobre relacje z otoczeniem. Prowadzone będą przez nauczycieli
 i specjalistów zajęcia poświęcone oddziaływaniu mediów na młodego człowieka. W trakcie tych zajęć analizowane będą destrukcyjne wzorce medialne wywołujące niezadowolenie z własnego wyglądu, poczucie winy i wstydu.

Nauczyciele i specjaliści będą na bieżąco rozwijać swoje kompetencje zawodowe. Szkoła będzie ściśle współpracować z poradnią psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Opisane powyżej działania znalazły odzwierciedlenie w harmonogramie „Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego”.

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy wewnątrzszkolnej, Zespół Psychologiczno-Pedagogiczny wraz ze wszystkimi nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu, postanowił wzmocnić w procesie kształcenia działania zmierzające do:
 • kontynuowania pracy nad kształtowaniem właściwych postaw uczniowskich według wytyczonych zasad;
 • mobilizowania uczniów do większej aktywności społecznej;
 • zadbania, aby jak największy procent uczniów nie tylko znał obowiązujące w szkole normy społeczne, ale także je respektował;
 • niwelowania niepożądanych zachowań uczniów poprzez przygotowanie i wprowadzenie
  w życie różnorodnych programów psychoedukacyjnych oraz profilaktycznych;
 • prowadzenia pracy w klasach integracyjnych z uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych;
 • prowadzenia tak zajęć z uczniami niepełnosprawnymi, aby zdrowi nie czuli się dyskryminowani;
 • zwiększenia ,,polityki informacyjnej” wśród uczniów naszej szkoły, aby lepiej rozumieli specyfikę klas integracyjnych, żeby np. nie postrzegano ich, jako te, w których mniej się wymaga;
 • wzmocnienia procedur bezpieczeństwa w szkole w związku z pojawiającymi się sytuacjami ośmieszania, odrzucania osób niepełnosprawnych (m.in. dyżury szkolne);
 • edukowania uczniów w zakresie niebezpieczeństw związanych z różnorodnymi zagrożeniami płynącymi z internetu.