Regulamin

REGULAMIN KLUBU MEDIATORA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORLĄT LWOWSKICH 

W PRZEMYŚLU

 

 1. Definicje

Mediacja rówieśnicza - to dobrowolne i poufne poszukiwanie rozwiązania konfliktu między uczniami, w obecności dwóch bezstronnych i neutralnych mediatorów – uczniów, przygotowanych do prowadzenia mediacji rówieśniczej. Konflikty te dotyczą spraw związanych z relacjami między uczniami.

Mediator rówieśniczy – to uczeń przeszkolony w zakresie mediacji, cieszący się zaufaniem              i autorytetem wśród uczniów.

Mediator szkolny - to osoba dorosła, np.: pedagog, psycholog, nauczyciel, inny pracownik szkoły, przeszkolona w zakresie mediacji, ciesząca się autorytetem i zaufaniem w środowisku szkolnym. Wskazane jest, aby był opiekunem mediatorów rówieśniczych i posiadał kompetencje edukatora mediacji.

 1. Cechy mediatora     
 • wiedza o mediacji;
 • kultura zachowania;
 • autorytet;
 • spokój wewnętrzny;
 • empatia;
 • umiejętność budowania zaufania;
 • brak skłonności do stereotypowych ocen;
 • bezstronność;
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów w oparciu o współpracę;

                                                                                                   

3.   Zasady mediacji:

 • dobrowolność - uczniowie z własnej woli przychodzą na mediację, w każdej chwili mogą od niej odstąpić;
 • bezstronność - mediatorzy rówieśniczy nie opowiadają się po żadnej ze stron konfliktu;
 • neutralność - mediatorzy rówieśniczy wspierają uczniów w znalezieniu rozwiązania konfliktu, nie narzucają rozwiązań;
 • poufność – mediatorzy rówieśniczy są zobowiązani do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w toku mediacji;
 • akceptowalność - uczniowie akceptują zasady mediacji i osoby mediatorów rówieśniczych, w uzasadnionych przypadkach mają prawo zmienić mediatora/mediatorów na każdym etapie mediacji. Mediator rówieśniczy                               w uzasadnionych przypadkach może także zrezygnować z prowadzenia mediacji.

 

 1. Procedury mediacji rówieśniczej:
 • kwalifikacja sprawy do mediacji i wybór mediatorów (dokonuje opiekun mediatorów rówieśniczych; uczniowie – strony konfliktu mogą także wskazać mediatorów);
 • spotkania wstępne z każdą ze stron (przeprowadzają mediatorzy rówieśniczy);
 • wspólna sesja mediatorów rówieśniczych i stron (wspólna sesja może obejmować kilka spotkań);
 • zakończenie mediacji (zawarcie porozumienia, opracowanie treści ugody i jej podpisanie, sporządzenie sprawozdania z przebiegu mediacji; w przypadku braku porozumienia informację o tym należy zamieścić w sprawozdaniu);
 • spotkania o charakterze superwizyjnym opiekuna mediatorów rówieśniczych                                    z mediatorami prowadzącymi mediację – w razie potrzeby na każdym jej etapie;
 • wprowadzenie w życie warunków ugody.

 

5. Szkolny Klub Mediatora

W Szkole Podstawowej Nr 16 im. Orląt Lwowskich zostaje powołany Szkolny Klub Mediatora, którego opiekunami są psycholog szkolny – mediator Pani Marta Kowalska oraz nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie - mediator  Pani Edyta Gajda-Chorzępa.   

Opiekunami Szkolnego Klubu Mediatora mogą zostać osoby, które odbyły przeszkolenie z zakresu mediacji. W przypadku braku takich osób w szkole, Szkolny Klub Mediatora zawiesza swoją działalność.

Miejscem prowadzenia mediacji rówieśniczej jest pomieszczenie C19 znajdujące się przy gabinecie psychologa szkolnego, gwarantujące spokój i poczucie bezpieczeństwa uczniów oraz zachowanie poufności mediacji.

Potrzebę przeprowadzenia mediacji rówieśniczej mogą zgłaszać: uczniowie – strony konfliktu, inni uczniowie, wychowawca lub inny nauczyciel, pedagog, psycholog, dyrektor albo inny pracownik szkoły lub rodzic. Zgłoszenie można kierować do opiekunów mediatorów rówieśniczych.

Opiekunowie mediatorów rówieśniczych koordynują pracę i wspomaga mediatorów rówieśniczych na każdym etapie mediacji (przygotowania i prowadzenia oraz dokumentowania).

Opiekun mediatorów rówieśniczych kwalifikując sprawy uczniów do mediacji rówieśniczej, bierze pod uwagę rodzaj konfliktu i gotowość uczniów do udziału w mediacji, kompetencje mediatorów rówieśniczych oraz przepisy prawa.

 Opiekun mediatorów rówieśniczych kwalifikując sprawy uczniów do mediacji rówieśniczej, bierze pod uwagę rodzaj konfliktu i gotowość uczniów do udziału w mediacji, kompetencje mediatorów rówieśniczych oraz przepisy prawa.

Opiekunowie mediatorów rówieśniczych kwalifikują sprawy uczniów do mediacji rówieśniczej, biorą pod uwagę rodzaj konfliktu i gotowość uczniów do udziału w mediacji, kompetencje mediatorów rówieśniczych oraz przepisy prawa.

Mediację rówieśniczą prowadzi dwóch mediatorów - uczniów.

Opiekunowie mediatorów rówieśniczych przechowują dokumentację z przebiegu mediacji rówieśniczej w sposób zapewniający poufność mediacji i ochronę danych osobowych uczniów uczestniczących w mediacji.

 1. Przebieg mediacji
 • przedstawienie się;
 • cel mediacji – zawarcie ugody;
 • rola mediatora - bezstronność;
 • zasady mediacji;
  • gotowość do ugody (wola porozumienia) – uczniowie poprzez przystąpienia do mediacji wyrażają wolę zawarcia porozumienia                   w konflikcie;
  • dobrowolność – uczestnicy mediacji biorą w niej udział dobrowolnie                    ( mają prawo do wycofania się w każdym jej momencie) oraz dobrowolnie wypełniają przyjęte na siebie zobowiązania;
  • bezstronność – uczniowie w mediacji mają równe prawa i są jednakowo traktowani. Mediatorzy nie stają po żadnej ze stron;
  • autonomia konfliktu – konflikt należy do uczniów i tylko oni decydują  o sposobie jego rozwiązania;
  • poufność –uczniowie oraz mediatorzy zobowiązani są do zachowania                         w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w toku postępowania mediacyjnego;
  • nieformalność – spotkania mediacyjne prowadzone są w przyjaznych warunkach i nie są sporządzane żadne relacje z ich przebiegu, nie są udostępniane wypowiedzi stron;
  • szacunek – mediatorzy dbają o wzajemne poszanowanie godności stron i umożliwiają im odnoszenie się do siebie z szacunkiem.
  • działanie w dobrej wierze – strony zobowiązane są do mówienia prawdy i nie manipulowania.
  • satysfakcja dla stron – żadna ze stron nie może odejść od mediacji                             z poczuciem krzywdy.

 

 • misja dobrej woli;
  • przedstawienie się;
  • „czy chcesz się porozumieć?”
  • „mediacje są dobrowolne, poufne i nieformalne, a mediator jest osobą bezstronną”,
  • „czy wyrażasz zgodę na mediację?”
 • zgoda na mediację i mediatora;
 • prezentacja stanowisk,  parafraza – uważasz, że.., stwierdziłeś/aś, że…, jeśli dobrze zrozumiałem/am powiedzieś/aś, że…, w Twojej opinii…, rozumiem, że… z tego co  powiedziałeś/aś wynika, że…;
 • wentylacja – „co chcecie sobie wyjaśnić?”;
 • propozycje- testowanie;
  • przeszłość (Czy przedstawialiście drugiej stronie powyższe propozycje? Czy taka propozycja była przedyskutowana wcześniej?)
  • obecnie ( Czy druga strona zgodzi się teraz na te propozycje?)
  • „lustro” (Czy gdybyście byli na miejscu drugiej strony, to zgodzilibyście  się na te propozycje?)
  • testowanie impasu.
  • Watna  - najgorsza alternatywa. Co najgorszego stanie się jeśli Wasza propozycja zostanie odrzucona? (negatywna konsekwencja braku zgody);
  • Batna – najlepsza alternatywa.  Co można zrobić, by uniknąć konsekwencji braku ugody (watny);
  • Czy chcielibyście zaproponować jakieś inne rozwiązanie?
  • podsumowanie. Jakie macie propozycje…
  • Czy mógłbyś/mogłabyś przedstawić swoje propozycje drugiej stronie na wspólnym spotkaniu?
  • Co chciałbyś/chciałabyś jeszcze powiedzieć?

 

 1. Podsumowanie
 • przypomnienie areny konfliktu (przedmiotem konfliktu jest…)
 • przedstawienie faktów (informacje, które pozyskaliśmy podczas rozmowy, a które zostały potwierdzone przez drugą stronę).
 • zestawienie interesów (wartości), zgodność/ sprzeczność. Czy dla Ciebie ważne jest…?
 • jakie macie propozycje, aby chroniąc wartości osiągnąć porozumienie? Czy możecie  przedstawić swoje propozycje?

 

 1. Negocjacje stron

Mediator jest pasywny – notuje i zestawia propozycje.

 1. Projekt ugody - osiągnięcie porozumienia i podpisanie ugody lub zakończenie mediacji bez porozumienia stron i sporządzenie notatki.

 10.  Dokumentacja z mediacji

Z przebiegu mediacji mediator szkolny sporządza protokół, w którym zamieszcza następujące informacje:

 • czas i miejsce mediacji;
 • imiona i nazwiska oraz klasę uczestników sporu;
 • imię i nazwisko mediatorów;
 • wynik mediacji;
 • jeśli strony zawarły ugodę przed mediatorem zamieszcza się ją w protokole na piśmie.
 • ugodę podpisują mediatorzy oraz strony uczestniczące w mediacji;
 • jeżeli strony nie zawarły ugody mediator sporządza notatkę na ten temat w protokole                              i podpisuje go;
 • mediator odczytuje stronom treść protokołu i niezwłocznie przekazuje go do przewodniczącego zespołu mediatorów szkolnych. Ten sprawdza protokół i archiwizuje go.