Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 16 w Przemyślu


Karta zapisu dziecka do SP16 - pobierz

Karta zapisu dziecka do świetlicy - pobierz


 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) ustala się następujące zasady przyjęć dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 16.

 

§ 1. Termin rekrutacji

 1. Nabór prowadzony jest za pomocą witryny https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/przemysl  według harmonogramu:

 

 

 

Terminy

Etap rekrutacji

od 1 marca 2019r. godz. 10.00

do 22 marca 2019r. godz.15.00

Uruchomienie w systemie elektronicznym możliwości rejestracji wniosków. Składanie przez rodziców w szkole pierwszego wyboru: zgłoszeń/wniosków o przyjęcie do szkoły, orzeczeń PPP o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych, posiadanych informacji/opinii PPP  oraz innych dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów.

 

dn. 18 kwietnia 2019r. godz. 8.00

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifi-kowanych. Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem.

 

od 18 kwietnia 2019r. godz. 8.00

do 29 kwietnia 2019r. godz.15.00

Składanie przez rodziców pisemnego potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

dn. 30 kwietnia 2019r. godz. 8.00

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

od 30 kwietnia 2019r. godz. 8.00

do 28 czerwca 2019r. godz. 15.00

Postępowanie uzupełniające przeprowadzone po zakończeniu postę-powania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

 

 1. O terminie naboru/rekrutacji rodzice zostają poinformowani ustnie, telefonicznie lub pisemnie na szkolnej tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły.
 2. Informacje o zasadach rekrutacji można uzyskać w sekretariacie szkoły oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły.

§ 2. Przyjęcie do szkoły

 1. Do szkoły przyjmuje się:
 1. z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (określonym przez organ prowadzący szkołę)

na podstawie zgłoszenia/deklaracji rodzica,

 1. na wniosek rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem, jeśli szkoła dysponuje miejscami.
 2. Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020 przyjmuje się:
 1. dzieci urodzone w 2012 roku,
 2. dzieci urodzone w 2011 roku, którym odroczono obowiązek szkolny,
 3. na wniosek rodziców - dzieci urodzone w 2013 roku, jeżeli były objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym, a szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz jeśli nie były objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym, ale uzyskały opinię o możliwości rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 4. Do oddziałów integracyjnych przyjmuje się dzieci:
 1. posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną ze względu na niepełnosprawność z zalecaną formą kształcenia w oddziale integracyjnym szkoły ogólnodostępnej,
 2. dzieci nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność na uzasadnione zgłoszenie/wniosek rodziców dziecka.
 3. Dzieci będące obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących

w systemach oświaty innych państw, są przyjmowane na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie danej szkoły/klasy oraz sumy lat nauki szkolnej.

 1. Dzieci niebędące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

§ 3. Odroczenia obowiązku szkolnego

 1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.
 2. Decyzję o odroczeniu podejmuje dyrektor szkoły wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie.
 3. W celu podjęcia decyzji dyrektor szkoły zasięga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

§ 4. Zapisy do szkoły

 1. Rodzic może ubiegać się o przyjęcie dziecka do nie więcej niż trzech wybranych szkół, określając

je we wniosku od najbardziej do najmniej preferowanych.

 1. W przypadku braku miejsc w wybranych/preferowanych szkołach, kandydat zostanie automatycznie przyjęty w systemie elektronicznego naboru do jego szkoły obwodowej.
 2. Rodzic osobiście, okazując dokument tożsamości, składa w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru:
 1. zgłoszenie - w przypadku dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły lub

wniosek - w przypadku dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły,

 1. zaświadczenie o spełnianiu rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci ur. w 2013r.
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z zalecaną formą kształcenia w oddziale           integracyjnym w przypadku dziecka niepełnosprawnego,
 3. opinię/informację poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku badanego tu dziecka,
 4. kartę zapisu do świetlicy w przypadku rodziców pracujących zawodowo,
 5. inne dokumenty (oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów w przypadku dziecka zamieszkałego poza obwodem).

§ 5. Kryteria przyjęć dzieci spoza obwodu

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym dotyczącym dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły brane są pod uwagę następujące kryteria:

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

1.

Wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci).

20

2.

Niepełnosprawność kandydata.

20

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców.

20

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców.

20

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

20

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

20

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

20

8.

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły.

20

9.

Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do danej szkoły.

5

10.

Miejsce pracy rodzica/opiekuna znajduje się w obwodzie danej szkoły.

4

11.

Kandydat, którego dziadkowie wspierający rodziców w zapewnieniu należytej opieki/opiekunowie zamieszkują w obwodzie danej szkoły.

3

12.

Kandydat uczęszczał do przedszkola mającego siedzibę w obwodzie szkoły.

2

13.

Rodzic/opiekun/rodzeństwo kandydata jest absolwentem danej szkoły.

1

 

§ 6.  Komisja rekrutacyjna

 1. Wnioski rodziców dzieci spoza obwodu rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora.
 2. Na podstawie spełnianych kryteriów podstawowych, komisja rekrutacyjna ustala listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 3. Jeśli dziecko zostało zakwalifikowane, rodzice składają pisemne potwierdzenie woli zapisu.
 4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

§ 7.  Przepisy końcowe

 1. Jeśli po postępowaniu rekrutacyjnym szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadzi postępowanie uzupełniające.
 2. Rodzice mają prawo wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka, w terminie 7 dni określonym w ustawie o systemie oświaty.
 3. Rodzice mogą wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, 

w terminie 7 dni określonym w ustawie o systemie oświaty.

 1. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
 2. Przydział uczniów do klas odbędzie się najpóźniej do końca czerwca 2019 roku.

Liczba dzieci w oddziałach ogólnodostępnych  nie może przekraczać 25, a w oddziałach integracyjnych 20 (w tym do 5 uczniów niepełnosprawnych).


Przejdź na stronę główną