Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 16 w Przemyślu


REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.), rozporządzenia MEN z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (Dz. U. z 2010r. Nr 57, poz. 361), przepisów wprowadzających ustawę Prawo Oświatowe, ustala się następujące zasady przyjęć dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 16.

§ 1. Termin rekrutacji

 1. Nabór prowadzony jest za pomocą witryny  https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/przemysl  

wg harmonogramu:

Terminy

Etap rekrutacji

od 6 marca 2017r. godz. 10.00

do 24 marca 2017r. godz.15.00

Uruchomienie w systemie elektronicznym możliwości rejestracji wniosków. Składanie przez rodziców w szkole pierwszego wyboru: zgłoszeń/wniosków o przyjęcie do szkoły, orzeczeń PPP o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych, posiadanych informacji/opinii PPP  oraz innych dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów.

20 kwietnia 2017r. godz. 8.00

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifi-kowanych. Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem.

od 20 kwietnia 2017r. godz. 8.00

do 27 kwietnia 2017r. godz.15.00

Składanie przez rodziców pisemnego potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

28 kwietnia 2017r. godz. 8.00

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

od 28 kwietnia 2017r. godz. 8.00

do 22 czerwca 2017r. godz. 15.00

Postępowanie uzupełniające przeprowadzone po zakończeniu postę-powania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

 1. O terminie naboru/rekrutacji rodzice zostają poinformowani ustnie, telefonicznie lub pisemnie na szkolnej tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły.
 2. Informacje o zasadach rekrutacji można uzyskać w sekretariacie szkoły oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły.

 

§ 2. Przyjęcie do szkoły

 1. Do szkoły przyjmuje się:
 1. z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (określonym przez organ prowadzący szkołę)

na podstawie zgłoszenia/deklaracji rodzica,

 1. na wniosek rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem, jeśli szkoła dysponuje miejscami.
 1. Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018 przyjmuje się:
 1. dzieci urodzone w 2010 roku,
 2. dzieci urodzone w 2009 roku, którym odroczono obowiązek szkolny,
 3. na wniosek rodziców - dzieci urodzone w 2011 roku, jeżeli były objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym, a szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz jeśli nie były objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym, ale uzyskały opinię o możliwości rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 1. Do oddziałów integracyjnych przyjmuje się dzieci:
 1. posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną ze względu na niepełnosprawność z zalecaną formą kształcenia w oddziale integracyjnym szkoły ogólnodostępnej,
 2. dzieci nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność na uzasadnione zgłoszenie/wniosek rodziców dziecka.
 1. Dzieci będące obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących

w systemach oświaty innych państw, są przyjmowane na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie danej szkoły/klasy oraz sumy lat nauki szkolnej.

 1. Dzieci niebędące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

§ 3. Odroczenia obowiązku szkolnego

 1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.
 2. Decyzję o odroczeniu podejmuje dyrektor szkoły wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie.
 3. W celu podjęcia decyzji dyrektor szkoły zasięga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

§ 4. Zapisy do szkoły

 1. Rodzic może ubiegać się o przyjęcie dziecka do nie więcej niż trzech wybranych szkół, określając

je we wniosku od najbardziej do najmniej preferowanych.

 1. W przypadku braku miejsc w wybranych/preferowanych szkołach, kandydat zostanie automatycznie przyjęty w systemie elektronicznego naboru do jego szkoły obwodowej.
 2. Rodzic osobiście, okazując dokument tożsamości, składa w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru:
 1. zgłoszenie - w przypadku dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły lub

wniosek - w przypadku dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły,

 1. zaświadczenie o spełnianiu rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci ur. w 2011r.
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z zalecaną formą kształcenia w oddziale           integracyjnym w przypadku dziecka niepełnosprawnego,
 3. opinię/informację poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku badanego tu dziecka,
 4. kartę zapisu do świetlicy w przypadku rodziców pracujących zawodowo,
 5. inne dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów w przypadku dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły.

§ 5. Kryteria przyjęć dzieci spoza obwodu

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym dotyczącym dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły brane są pod uwagę następujące kryteria:

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

1.

Wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci).

20

2.

Niepełnosprawność kandydata.

20

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców.

20

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców.

20

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

20

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

20

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

20

8.

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły.

20

9.

Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do danej szkoły.

5

10.

Miejsce pracy rodzica/opiekuna znajduje się w obwodzie danej szkoły.

4

11.

Kandydat, którego dziadkowie wspierający rodziców w zapewnieniu należytej opieki/opiekunowie zamieszkują w obwodzie danej szkoły.

3

12.

Kandydat uczęszczał do przedszkola mającego siedzibę w obwodzie szkoły.

2

13.

Rodzic/opiekun/rodzeństwo kandydata jest absolwentem danej szkoły.

1

 

§ 6.  Komisja rekrutacyjna

 1. Wnioski rodziców dzieci spoza obwodu rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora.
 2. Na podstawie spełnianych kryteriów podstawowych, komisja rekrutacyjna ustala listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 3. Jeśli dziecko zostało zakwalifikowane, rodzice składają pisemne potwierdzenie woli zapisu.
 4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

§ 7.  Przepisy końcowe

 1. Jeśli po postępowaniu rekrutacyjnym szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadzi postępowanie uzupełniające.
 2. Rodzice mają prawo wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka, w terminie 7 dni określonym w ustawie o systemie oświaty.
 3. Rodzice mogą wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, 

w terminie 7 dni określonym w ustawie o systemie oświaty.

 1. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
 2. Przydział uczniów do klas odbędzie się najpóźniej do końca czerwca 2017 roku.
 3. Liczba dzieci w klasach nie może przekraczać 25, a w integracyjnych 20 (3-5 niepełnosprawnych).

 


 

Nabór do przedszkoli i szkół 2017

 


 

Na rok szkolny 2017/2018 odbywa się nabór do czterech oddziałów Szkoły Podstawowej nr 16:

 

1A – klasa integracyjna (licząca do 20 uczniów, w tym 3-5 posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną). Program proponowany przez wychowawców adresowany jest do uczniów mających potrzebę ruchu, twórczego działania, zdobywania wiedzy i umiejętności, poznania i zaakceptowania siebie i innych. Skierowany jest do rodziców, którzy oczekują solidnego procesu dydaktycznego i wdrażania ich dziecka do aktywnego i kreatywnego udziału w życiu społecznym, a także wychowywania go w poszanowaniu wartości. Wychowawcy oferują dodatkowe zajęcia oparte na bajkoterapii z elementami plastyki i rytmiki. Przygotują dzieci do pracy nad sobą, do bycia osobami twórczymi, wrażliwymi na piękno muzyki i sztuki, wyróżniającymi się mądrością, odpowiedzialnością, wytrwałością oraz gotowością do podejmowania decyzji. Pomogą rozwijać zainteresowania dzieci w kierunku muzycznym, plastycznym i ruchowym.

Wychowawcy: mgr Aneta Rudnicka i mgr Katarzyna Kwolek

 

1B – klasa integracyjna (licząca do 20 uczniów, w tym 3-5 posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną). Wychowawcy proponują dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia taneczne i muzyczne, adresowane do uczniów wykazujących chęci i predyspozycje w tym kierunku. Głównym celem zajęć będzie zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu oraz rozwijanie zainteresowania tańcem i muzyką. W trakcie prowadzonych zajęć dzieci poznają podstawowe kroki, figury, a także całe układy choreograficzne wybranych tańców. Będą je prezentować podczas różnych uroczystości w szkole i poza szkołą. Nauczą się wielu piosenek i zabaw ruchowych ze śpiewem. Współdziałając w grupie podczas tańców i zabaw podniosą samoocenę i wiarę we własne siły. Rozwiną wrażliwość na piękno muzyki, a także sprawność fizyczną i motorykę.

Wychowawcy: mgr Jolanta Bobko i mgr Małgorzata Bednarz

 

1C – klasa ogólnodostępna (licząca do 25 uczniów). Wychowawca zamierza rozszerzyć przekazywane dzieciom treści programowe o dodatkowe wiadomości dotyczące przyrody ożywionej i nieożywionej w powiązaniu z miesiącami i porami roku. Treści będą dobierane w taki sposób, aby były ciekawe, pobudzały do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim do działania. Opierać się będą na połączeniu elementów nauki i zabawy. Świadomość przyrodnicza dzieci przejawiać się będzie w ich pracach literackich, plastycznych oraz w zajęciach muzyczno-ruchowych. Podstawowymi formami pracy będzie zabawa badawcza, obserwacje, eksperymenty i wycieczki. Będą one wspierały wszechstronny rozwój ucznia, pobudzą wyobraźnię i sferę uczuciową. Przygotują również do samodzielności w codziennej pracy, wzmocnią naturalną aktywność dziecka oraz wiarę we własne możliwości.

Wychowawca: mgr Danuta Szeremeta

 

1D – klasa ogólnodostępna (licząca do 25 uczniów). Wychowawca zamierza inspirować swoich uczniów do rozwijania kreatywnego, innowacyjnego myślenia i działania. Będzie stwarzał sytuacje sprzyjające uczeniu się przy współpracy z innymi dziećmi, poprzez doświadczenia, aktywność fizyczną oraz przy wykorzystaniu specjalnie dobranych zabaw i zajęć stymulujących wszechstronny rozwój. W sposób przystępny nauczą się jak poprawnie rozmawiać w języku ojczystym (dzięki stymulowaniu uwagi słuchowej), jak się efektywnie uczyć (dzięki wyzwalaniu aktywności). Nabędą umiejętności pomocne w społecznej komunikacji oraz nauczą się wyrażać ekspresję podczas zajęć teatralnych i rytmiczno-muzycznych oraz plenerowych połączonych z fotografowaniem. Uczniowie będą wspierani w rozwijaniu swoich zdolności, pasji i talentów.

Wychowawca: mgr Kamila Wiatr-Tarczyńska

 

Planujemy również prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla chętnych z różnych klas:

 • Zajęcia z zespołowych gier sportowych ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej. Organizowane gry i zabawy mają na celu zainteresowanie dziecka daną dyscypliną sportową, podnoszenie umiejętności techniczno-taktycznych oraz ogólny rozwój motoryczny.

          Prowadzący: mgr Jakub Pakosz – trener piłki nożnej

 • Nauka gry w szachy. Gra strategiczna wspomaga rozwój dziecka, rozwija logiczne myślenie, uczy pracy w zespole, radzenia sobie w sytuacji pokonanego oraz wdraża do zdrowej rywalizacji. Kontakt z szachami kształtuje osobowość dziecka, pobudza percepcję wzrokową i wyobraźnię.

          Prowadzący: mgr Katarzyna Zaremba-Schulz – instruktor szachów


Przejdź na stronę główną