Rewalidacja w Szkole Podstawowej nr 16 w Przemyślu

Rewalidacja - (łac. re - znów, valius - mocny) jest to oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną chorobą lub urazami. 
Jest to  długotrwała działalność terapeutyczno-wychowawcza, czyli wielostronna stymulacja, opieka, nauczanie i wychowanie osób o zaburzonej percepcji rzeczywistości, zmierzające do najpełniejszego ich rozwoju oraz przystosowania do życia w społeczeństwie .

Celem zajęć rewalidacyjnych jest nie tylko wyrównywanie braków, ale przede wszystkim usprawnianie zaburzonych funkcji psychofizycznych, poprzez stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim jest najlepsze. 
 

Co robimy na tych zajęciach?

Zajęcia rewalidacyjne są w naszej placówce podstawową formą usprawniania skierowaną do wszystkich dzieci posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

Punktem wyjścia do zajęć jest rzetelna diagnoza dziecka, świadomość tego, jakie ma problemy i realne możliwości psychofizyczne. Na podstawie zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz własnych obserwacji, przeprowadzonych badań i wywiadu, konstruujemy indywidualny program rewalidacyjny.

Zajęcia odbywają się w wymiarze  2 godzin tygodniowo. W zależności od rodzaju niepełnosprawności rewalidację prowadzi specjalista posiadający uprawnienia do pracy z konkretnym rodzajem dysfunkcji. Są to zajęcia indywidualne.

 

Nasza placówka dysponuje 5 salami do zajęć rewalidacyjnych, co daje uczniom możliwość wyciszenia się i odreagowania, tym bardziej, że duży nacisk kładziemy na nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego z uczniem oraz stworzenie życzliwej, przyjaznej atmosfery.

 

Główne założenia naszej pracy rewalidacyjnej to:

- stymulowanie i korygowanie zaburzonych funkcji: percepcji wzrokowej, spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo – ruchowej, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji kierunkowo – przestrzennej,

- rozwijanie sprawności manualnej, językowej i komunikacyjnej,

- ćwiczenie pamięci logicznej i mechanicznej,

- wydłużenie czasu koncentracji uwagi,

- wspomaganie nauki czytania i pisania oraz aktywności matematycznej,

- wzmocnienie wiary dziecka we własne siły oraz utrzymanie dobrej motywacji do pracy,

- utrwalenie  wiadomości i  umiejętności określonych w kryteriach wymagań edukacyjnych.

 

Cele te realizujemy poprzez polisensoryczne oddziaływanie na ucznia, metody zabawowe oraz stosowanie zasady stopniowania trudności, systematyczności i konsekwencji. Staramy się wyposażyć ucznia nie tylko w niezbędną mu wiedzę, ale przede wszystkim w podstawowe umiejętności radzenia sobie w dorosłym świecie.