Statut Szkoły Podstawowej nr 16 w Przemyślu

 

 

S T A T U T

 

ZESPOŁU SZKÓŁ  Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORLĄT LWOWSKICH

W PRZEMYŚLU

 

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Nazwa zespołu brzmi: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu.
 2. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:
 • Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich,
 • Szkole – należy przez to rozumieć szkoły wchodzące w skład zespołu, o którym mowa w pkt.1
 1. W skład Zespołu wchodzą:
 • Szkoła Podstawowa nr 16, dla której używa się nazwy „Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich – Szkoła Podstawowa nr 16 w Przemyślu”
 • Gimnazjum nr 4, dla którego używa się nazwy „Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich – Gimnazjum nr 4 w Przemyślu”
 1. Siedzibą zespołu jest budynek przy ulicy Grunwaldzkiej 81 w Przemyślu.

 

§ 2

            Organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl.

§ 3

 

 1. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole podstawowej wynosi 6 lat
 2. Czas trwania cyklu kształcenia w gimnazjum wynosi 3 lata.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA ZESPOŁU.

§ 4

 1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, sprawując funkcję dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i profilaktyczną.
 2. Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności:
 • naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania, czytania ze zrozumieniem;
 • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
 • dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści;
 • rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności(przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.);
 • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
 • przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
 • poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
 • poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury.
 1. Szkoła stwarza warunki do kształcenia następujących umiejętności:
 • planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przejmowania za nią coraz większej odpowiedzialności;
 • skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień;
 • efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm;
 • rozwiązywania problemów w sposób twórczy;
 • poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
 • odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków.
 • rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
 • przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.
 1. Szkoła w pracy wychowawczej zmierza, w szczególności do tego, aby uczniowie:
 • znajdowali w niej środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarzeintelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),
 • rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
 • mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak całej edukacji na danym etapie,
 • stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra, w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własnąz wolnością innych,
 • poszukiwali, odkrywali i dążyli, na drodze rzetelnej pracy, do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,
 • uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie,
 • przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,
 • kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.
 1.  Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia danej klasy lub świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz gimnazjum, przystąpienia do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego i podjęcie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych .
 2. Szkoła umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez:
 •  organizowanie, wspólnie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom, zajęć warsztatowych  prozawodowych,
 •  kierowanie na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz innych instytucji świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom uczniów nie zdecydowanych na wybór szkoły ponadgimnazjalnej,
 •  realizację tematyki zawodoznawczej na lekcjach wychowawczych,
 •  przekazywanie informacji o kierunkach kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych,
 •  pomoc uczniom w odkrywaniu ich predyspozycji i świadomym wyborze dalszej drogi życiowej.
 1.  Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez :

 

 •  realizację indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie,
 •  organizację zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych w ramach środków finansowych szkoły,
 •  udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, turniejach, uroczystościach, imprezach szkolnych i pozaszkolnych.
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia .
 2. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna jest udzielana na wniosek ucznia, nauczyciela, pedagoga, psychologa, rodziców ( opiekunów prawnych ) lub innych osób.
  W szkole pomoc może być udzielana w formie:
 • klas terapeutycznych;
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;
 • zajęć specjalistycznych (korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i innych terapeutycznych);
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia;
 • porad i konsultacji.
 1. Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem tworzą zespół do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 2. Pracami ww. zespołu kieruje powołany przez dyrektora koordynator.
 3. Zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej organizuje swoje posiedzenia            w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 4. Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizuje zadania, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji  pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych  placówkach.
 5. Wszelkie informacje o uczniu  i jego sytuacji uzyskane  w toku działań terapeutycznych i profilaktycznych są objęte tajemnicą zawodową.
 6. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej regulują odrębne przepisy.

§ 5

Zespół szkół:

 1. zapewnia bezpłatne nauczanie  w zakresie ramowych planów nauczania;
 2. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
 3. realizuje cele i zadania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz ramowym planie nauczania;
 4. realizuje ustalone przez MEN zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania stanowiącym załącznik do Statutu
 5. umożliwia uzyskanie świadectw, których wzory określone są przez MEN w odrębnych przepisach;
 6. zapewnia nauczanie młodzieży niepełnosprawnej.

 

§ 6

Zespół realizuje swoje cele i zadania:

 1. w procesie lekcyjnym w oparciu o programy nauczania zawarte w szkolnym zestawie programów nauczania;
 2. na zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w miarę potrzeb, możliwości lokalowych, kadrowych i finansowych zespołu w oparciu o programy przygotowane przez nauczycieli prowadzących te zajęcia zatwierdzonych  przez dyrektora zespołu;
 3. na uroczystościach szkolnych organizowanych według przyjętego harmonogramu           w planie  pracy  zespołu w danym roku szkolnym;
 4. na zajęciach uroczystościach organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze i kulturalne oraz organizacje społeczne i władze Miasta Przemyśla;
 5. na wycieczkach szkolnych organizowanych według planu zatwierdzonego przez dyrektora zespołu;
 6. na konkursach, olimpiadach szkolnych i międzyszkolnych;
 7. w pracy w organizacjach uczniowskich działających na terenie zespołu;
 8. przez tworzenie klas integracyjnych, sportowych i innych.

§ 7

W celu zapewnienia uczniom zespołu opieki i bezpieczeństwa oraz stworzenia odpowiednich warunków do nauki:

 1. nauczyciel, wychowawca ponosi pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie uczniów (opuszczenie przez nauczyciela klasy jest możliwe jedynie w przypadku  zastępstwa innej osoby);
 2. podczas przerw międzylekcyjnych organizuje się dyżury nauczycielskie (opuszczenie rejonu dyżuru jest możliwe jedynie w przypadku zapewnienia zastępstwa innego nauczyciela);
 3. dyrektor zespołu zapewnia, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, właściwe warunki w miejscu pracy i nauki;
 4. w zespole działa gabinet higieny szkolnej, zapewniający doraźną pomoc w nagłych wypadkach;
 5. wszystkie wypadki, które wydarzą się w czasie zajęć są ewidencjonowane                      w rejestrze wypadków;
 6. dyrektor zespołu organizuje przegląd stanu technicznego obiektu celem usunięcia wszelkich zagrożeń bezpieczeństwa użytkowników.

§ 8

 1. Szkoły organizują naukę religii i etyki na życzenie rodziców na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.

§ 9

 1. Uczniom, którym z  powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki umożliwia się:
 • bezpłatne obiady w stołówce szkolnej;
 • pomoc materialną w postaci zapomogi;
 • doraźną pomoc pedagogiczną i wychowawczą;
 • wizyty domowe wychowawców i pedagoga;
 • inne niezbędne formy opieki adekwatne do sytuacji i możliwości szkoły.
 1. Zakres i formy pomocy uczniom, o których mowa w ust.2, określa zespół do spraw pomocy materialnej powołany przez dyrektora szkoły- uwzględniając możliwości szkoły.
 2. Podstawą przyznania pomocy może być  na wniosek wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego lub rodziców ucznia.

§ 10

 1. Dyrektor zespołu powierza każdy oddział szkoły, szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi  uczącemu  w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest , by wychowawca prowadził swój oddział przez cały etap  nauczania.
 3. Dyrektor zespołu może odwołać nauczyciela z funkcji wychowawcy:
 • z własnej  inicjatywy, po zasięgnięciu opinii rodziców uczniów danej klasy i rady pedagogicznej;
 • na umotywowany wniosek 2/3 rodziców danej klasy;
 1. Dyrektor  zespołu podejmuje decyzję w sprawie odwołania z funkcji wychowawcy po wysłuchaniu nauczyciela,
 2. W przypadku wniosku rodziców o odwołanie nauczyciela z funkcji wychowawcy dyrektor podejmuje decyzję o odwołaniu w terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY ZESPOŁU

§ 11

Organami zespołu są:

 1. dyrektor zespołu;
 2. rada pedagogiczna;
 3. rada rodziców;
 4. samorząd uczniowski.

 

§ 12

 1. Dyrektor zespołu kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą zespołu i reprezentuje zespół na zewnątrz.
 2. Do zadań i kompetencji dyrektora należy w szczególności:
 • kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole;
 • współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim;
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w zespole;
 • sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działania prozdrowotne;
 • kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego;
 • realizowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji, zgodnie z prawem oświatowym;
 • kierowanie pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący;
 • załatwianie spraw powierzonych przez organ prowadzący zespół;
 • dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym zespołu zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystania;
 • administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;
 • dokonywanie oceny pracy nauczycieli;
 • zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników zespołu,
 • kierowanie pracowników na badania lekarskie,
 • wykonywanie wszystkich, przewidzianych prawem, czynności związanych                    z przeprowadzaniem  sprawdzianów i egzaminów;
 • przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom zespołu;
 • powoływanie i odwoływanie wicedyrektorów, osób zajmujących stanowiska kierownicze i przydzielanie zakresu czynności;
 • określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników zespołu;
 • odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 • organizuje zajęcia dodatkowe: zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • corocznie ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, które będą obowiązywać w danym roku szkolnym;
 • planuje zakup do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz gospodaruje tymi podręcznikami i materiałami;
 • określa szczegółowe warunki korzystania  przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych.

§ 13

 1. W zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora zespołu.
 2. Obowiązki i uprawnienia wicedyrektora reguluje zakres czynności.
 3. Dopuszcza się możliwość tworzenia w zespole dodatkowych stanowisk wicedyrektora lub innych stanowisk kierowniczych za zgodą organu prowadzącego i w ramach posiadanych środków finansowych.

§ 14

 1. Rada pedagogiczna  jest organem kolegialnym, realizuje statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą nauczyciele zatrudnieni w zespole.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor zespołu.
 4. Rada pedagogiczna obraduje na posiedzeniach plenarnych.
 5. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego rady pedagogicznej za zgodą lub na wniosek rady.
 6. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 7. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady, organu prowadzącego albo 1/3 członków rady.
 8. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 9. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 10. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy do roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności zespołu.

§ 15

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:

 1. zatwierdzanie planów pracy zespołu;
 2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w zespole;
 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
 6. ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny  w celu doskonalenia pracy szkoły.

§ 16

 

Do kompetencji opiniujących rady pedagogicznej należy w szczególności:

 1. opiniowanie organizacji pracy zespołu, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 2. opiniowanie projektu finansowego;
 3. opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielowi odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 4. opiniowanie propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia  zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 5. opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;
 6. opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do których zalicza się zajęcia z języka  obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została określona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

 

§ 17

Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora  zespołu lub z innego stanowiska kierowniczego.

§ 18

 1. Zespół  współdziała z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów bezpośrednio oraz poprzez ich reprezentację, którą jest rada rodziców.
 2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem zespołu.
 3. Rada rodziców może wystąpić do rady pedagogicznej i dyrektora zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw zespołu.
 4. W celu wspierania działalności statutowej zespołu rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 5. Zasady wydatkowania funduszu rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w  ust.2.
 6. Rada Rodziców opiniuje zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych, takich jak zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 18a

 

Występowanie rady oddziałowej rodziców do dyrektora szkoły z wnioskiemo niedzielenie oddziału kl. I-IIIszkoły podstawowej w przypadku zwiększenia liczby uczniów o jednego lub dwóch w trakcie roku szkolnego.

§ 19

 1. W zespole działa samorząd  uczniowski, zwany dalej „samorządem”.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie zespołu.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.
 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z ze statutem zespołu.
 5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach zespołu, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
 • prawo do zapoznania  się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymogami,
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 • prawo redagowania  i wydawania gazety szkolnej,
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem zespołu,
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 20

 1. Spory wynikłe między poszczególnymi organami zespołu w pierwszej kolejności rozstrzyga dyrektor zespołu.
 2. W okresie dwóch tygodni od otrzymania ustnej lub pisemnej informacji o zaistniałym sporze, dyrektor przedstawia na piśmie swoje stanowisko.
 3. W przypadku nierozwiązania zaistniałego sporu każda ze stron ma prawo zwrócenia się do kuratora oświaty i organu prowadzącego.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA ZESPOŁU

 

§ 21

 1. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych  oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Pierwszy semestr rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia roku szkolnego, a kończy się z końcem drugiego tygodnia stycznia i trwa do zakończenia roku szkolnego.

§ 22

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym  określa arkusz organizacji zespołu opracowany przez dyrektora zespołu najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planów  nauczania oraz planu finansowego zespołu.
 2. W arkuszu organizacji zespołu zamieszcza się w szczególności listę pracowników dydaktycznych z listą stanowisk kierowniczych wraz z przydziałem obowiązków, ogólną listę przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin zajęć nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań oraz innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący zespół.

§ 23

 1. Podstawową jednostką organizacyjną zespołu jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego, uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym  z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem nauczania.
 2. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 26 do 32 uczniów, z wyjątkiem oddziałów integracyjnych i sportowych.
 3. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów                     w oddziale może być niższa od określonej w ust.2.
 4. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.
 5. Liczba uczniów w oddziale sportowym może wynosić 20.
 6. W czasie roku szkolnego do oddziału klas I-III szkoły podstawowej, liczącego 25 uczniów dyrektor może przyjąć dodatkowo 2 uczniów z obwodu szkoły. W takiej sytuacji zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. Taki oddział może funkcjonować ze zwiększoną liczba uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

§ 24

Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora zespołu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego zespołu, z uwzględnieniem zasad ochrony i higieny pracy uczniów i nauczycieli.

§ 25

 1. Podstawową formą  pracy w szkole są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Przy realizacji I etapu edukacyjnego (klasy I – III) nauczyciel prowadzi zajęcia edukacyjne według ustalonego przez siebie planu dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć zgodny z planem nauczania.
 3. Począwszy od II etapu edukacyjnego (klasy IV – VI) oraz w gimnazjum lekcja trwa 45 minut.
 4. Rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców, może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

§ 26

 1. Coroczny tryb dokonywania podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i BHP opiera się na zasadach wynikających z przepisów             w sprawie ramowych planów nauczania.
 2. Oddział można  podzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń,             w tym laboratoryjnych.
 3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
 4. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio  mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust.3. można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 5.  Zajęcia z wychowania fizycznego od klasy IV prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Grupy mogą być koedukacyjne.
 6. Podział na grupy w klasach integracyjnych regulują odrębne przepisy.

 

§ 27

 1. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum, mogą być tworzone klasy przysposabiające do pracy.
 2. Decyzję o skierowaniu ucznia do oddziału, o którym mowa w ust.1 podejmuje dyrektor zespołu na podstawie uchwały rady pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), po dokładnym zbadaniu sytuacji i możliwości ucznia, uwzględniając opinię lekarską i opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej.

§ 28

 1. Zespół zapewnia uczniom możliwość higienicznego spożycia ciepłego posiłku (pełnego obiadu) w stołówce szkolnej.
 2. Odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej ustalana jest przez dyrektora w porozumieniu z kierownictwem stołówki.

§ 29

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) zespół zapewnia opiekę w świetlicy.
 2. Decyzję o utworzeniu świetlicy lub jej likwidacji podejmuje dyrektor zespołu.
 3. Świetlica jest pozalekcyjną formą dydaktyczno – opiekuńczą zespołu.
 4. Świetlica posiada odpowiednie pomieszczenia, wyposażenie i pomoce dydaktyczne.
 5. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z planem pracy przedstawianym corocznie dyrektorowi zespołu przez kierownika świetlicy.
 6. Grupa wychowawcza świetlicy nie powinna przekraczać 25 uczniów.
 7. Działalność świetlicy określa jej regulamin.

§ 30

 1. W zespole funkcjonuje biblioteka szkolna i czytelnia.
 2. Korzystanie z biblioteki i czytelni jest bezpłatne.
 3. Biblioteka szkolna i czytelnia służą do rozwijania  zainteresowań uczniów, realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonalenia wiedzy pedagogicznej wśród rodziców i nauczycieli oraz, w miarę możliwości, realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 4. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie zespołu, nauczyciele i inni pracownicy oraz rodzice uczniów.
 5. W pomieszczeniach biblioteki szkolnej:
 • gromadzi się, ewidencjonuje, opracowuje rzeczowo i technicznie, konserwuje, selekcjonuje i przechowuje zbiory biblioteczne;
 • prowadzi się warsztat informacyjny w postaci katalogu alfabetycznego, tytułowego i systematycznego oraz kartotek: osobowej i zagadnieniowej;
 • przeprowadza się zajęcia przysposobienia czytelniczego według wcześniej ustalonego harmonogramu;
 • rozwija się popularyzacje biblioteki i książki poprzez wystawki i różnorodne imprezy czytelnicze.
 1. Godziny pracy biblioteki umożliwiają korzystanie z niej podczas zajęć lekcyjnych oraz w czasie pozalekcyjnym.
 2. Organizację oraz funkcjonowanie  biblioteki i czytelni określa odrębny regulamin.
 3. Każdy czytelnik zobowiązany jest przestrzegać regulaminu.

§ 31

 1. Szkoła zatrudnia w bibliotece nauczycieli – bibliotekarzy.
 2. Do zadań bibliotekarza należy w szczególności:
 • opracowanie projektu regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni
 • prowadzenie inwentarza katalogu rzeczowego i alfabetycznego oraz kart czytelników,
 • określenie godzin wypożyczania książek,
 • organizowanie konkursów czytelniczych,
 • współpraca z nauczycielami szkoły,
 • zakup i oprawa książek,
 • prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego,
 • sporządzenie statystyki dziennej, półrocznej i rocznej, sprawozdania z pracy oraz prowadzenie dziennika biblioteki.
 • gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

§ 32

Do realizacji celów statutowych zespół posiada odpowiednio wyposażone pomieszczenia klasowe, a ponadto:

 • świetlicę szkolną,
 • pracownie przedmiotowe,
 • gabinet pielęgniarki szkolnej,
 • gabinet stomatologiczny,
 • bibliotekę z czytelnia,
 • sale gimnastyczne,
 • sale informatyczne,
 • gabinet psychologa,
 • gabinet pedagoga,
 • gabinet pedagoga – terapeuty,
 • gabinet logopedy,
 • salki do zajęć rewalidacyjnych,
 • pomieszczenia administracyjne.

 

ROZDZIAŁ V

PRACOWNICY ZESPOŁU

§ 33

 1. W zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych- administracyjnych i pracowników obsługi.
 2. W klasach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli wspierających proces dydaktyczno – wychowawczy.
 3. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników zespołu określają odrębne przepisy.

§ 34

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
 • wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju intelektualnego i psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
 • dążenie do własnego rozwoju osobowego;
 • podejmowanie działań prowadzących do wzbogacenie lub modernizacji warsztatu pracy;
 • udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu ich ewentualnych niepowodzeń szkolnych i życiowych w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb;
 • bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie;
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i informowanie rodziców  oraz wychowawcę klasy, a także dyrekcję i radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno - wychowawczych swoich uczniów;
 • czynny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę;
 • aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
 • przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy,
 • punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć;
 • prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;
 • kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności   osobistej ucznia;
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej;
 •  przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
 •  kształcenie i wychowywanie młodzieży w miłości do Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 •  kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
 •  aktywny udział w życiu szkoły, uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej.
 1. W zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom:
 • nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,  nad                                                                                                                                                                                                                                którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych szkołę;
 • nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy  bhp                            i ppoż, a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;
 • nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych                  przez dyrektora szkoły;
 • nauczyciel jest zobowiązany do podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki poszkodowanemu oraz zabezpieczenia miejsca wypadku;
 • nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub na wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze organizacji wycieczek szkolnych                         i zagranicznych, obowiązującej w szkole.
 • nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie:

a) ma obowiązek wejść do sali pierwszy , by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela . Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;
b) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;
c) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić dyrektora szkoły;
d) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć, korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji  i po jej zakończeniu.

 

 1. Nauczyciel posiada następujące uprawnienia, w szczególności:
 • decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu;
 1. w przypadku prowadzenia koła zainteresowań decyduje o treści realizowanego
 2. programu;
 3. wnioskuje w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich
 4.  

§ 35

 1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły przedmiotowe,  dydaktyczno-wychowawcze                               i problemowo-zadaniowe.
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu.
 3. Zespoły przedmiotowe realizują zadania zgodnie z planem pracy zespołu przedstawionym dyrektorowi na początku każdego roku szkolnego.
 4. Zespoły wychowawcze oceniają proces nauczania i wychowania uczniów w celu wykrywania  i eliminowania ich niepowodzeń szkolnych.
 5. Zespoły problemowo-zadaniowe powoływane są przez dyrektora szkoły doraźnie          w celu wykonania określonych zadań.
 6. Na początku każdego roku szkolnego,  dokonują wyboru podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym oddziale przez jeden rok szkolny i przedkładają go dyrektorowi szkoły.

 

§ 36

 1. Nauczyciel – wychowawca sprawuje  opiekę nad  powierzonym mu  oddziałem klasowym, a ponadto:
 1. tworzy warunki do rozwoju wychowanków, przygotowuje ich do życia w zespole,   

rodzinie i społeczeństwie;

 1.  rozwiązuje ewentualne spory w grupie, a także między wychowankami, społecznością szkolną;
 2. integrując klasę przekształca ją w grupę samowychowującą się  i samorządną,
 3.  współpracuje z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając i koordynując ich  działania wobec  uczniów,
 4. podejmuje działania wspierające rozwój uczniów wybitnie zdolnych, a także ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz uczniów, u których stwierdzono

zaburzenia i odchylenia rozwojowe,

 1. utrzymuje bieżący kontakt z rodzicami uczniów w celu:                                               a) poznania i ustalenia potrzeb dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych ich dzieci,
  b) włączania  w sprawy życia klasy i szkoły,
  c) informowania o postępach w nauce oraz o możliwościach  poprawienia ocen,
  d) zapoznania z wynikami klasyfikacji śródrocznej i rocznej,
 2. ściśle współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi

kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu szczególnych potrzeb i problemów (także

zdrowotnych) uczniów,

 1. prowadzi pedagogizację rodziców zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami,
 2. współdziała z samorządem uczniowskim,
 3.  organizuje dla swojego oddziału klasowego imprezy integrujące, wycieczki i inne formy  wspólnego spędzania czasu, w trakcie których czuwa nad bezpieczeństwem  uczniów,
 4. ma prawo wnioskować o przyznanie pomocy materialnej dla swoich wychowanków.

 

 1. Zadania nauczyciela- wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

 

 

§ 36a

Zdania asystenta nauczyciela klas I-III:

1. Przestrzeganie przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych obowiązujących w szkole.

2. Przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w szkole porządku pracy.

3. Uczestniczenie w obowiązujących szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim.

5. Przestrzeganie tajemnicy służbowej.

6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego obowiązujących w szkole,

7. Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem pracy.

8. Troska o bezpieczeństwo uczniów podczas wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę.

9. Uczestniczenie w zajęciach zgodnie z ustalonym w szkole przydziałem czynności i tygodniowym rozkładem zajęć oraz wykonywanie innych czynności wynikających z zadań statutowych szkoły.

10. Pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie z tygodniowym harmonogramem dyżurów obowiązujących w szkole.

11. Wspieranie rozwoju uczniów, rozwijanie ich zdolności i zainteresowań.

12. Rozpoznawanie potrzeb uczniów i udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.

13. Dbanie o powierzony sprzęt szkolny oraz ład i porządek w miejscu pracy.

14. Wdrażanie dzieci do poszanowania mienia szkolnego.

15. Prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z wykonywaną pracą.

16. Stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy, jeżeli nie pozostają w sprzeczności z prawem lub umową o pracę. Dążenie do pełni własnego rozwoju zawodowego.

 

 

ROZDZIAŁ VI

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 37

1. Do szkoły podstawowej przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły, które kończą 7 lat i nie odroczono spełniania obowiązku szkolnego.

 1.  

3. Dyrektor zespołu szkół, na wniosek rodziców może przyjąć do szkoły podstawowej oraz do gimnazjum ucznia z innego obwodu,jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

4. Do gimnazjum przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz przynależności do danego obwodu szkolnego i mogą do niego uczęszczać nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.

5. W przypadku, gdy liczba kandydatów do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum przewyższa liczbę wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, powołana przez dyrektora komisja rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne w oparciu o załączone na dany rok szkolny zasady rekrutacji zawierające kryteria i sposób przeliczania ich na punkty.

6. Dyrektor zespołu szkół może, na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów, zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

7. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą może otrzymać świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę, której dyrektor udzielił zezwolenia na taką formę edukacji.

8. W zespole szkół funkcjonują klasy integracyjne dla uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Przemyśla.

9. Uczniowie niepełnosprawni przyjmowani są do klas integracyjnychna podstawie orzeczenia do kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną i wniosku rodziców

9a. Dla ucznia niepełnosprawnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny oraz dokonuje się wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia co najmniej dwa razy w roku szkolnym.

9b. Informuje się rodziców ucznia niepełnosprawnego o spotkaniach zespołów nauczycieli i specjalistów opracowujących indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

10. W zespole mogą funkcjonować klasy sportowe tworzone na podstawie stosownych przepisów.

11. Do klas sportowych przyjmowani są uczniowie na wniosek rodziców po spełnieniu kryteriów zawartych w stosownych przepisach..

12. Naboru do poszczególnych klas dokonuje komisja rekrutacyjna powoływana przez dyrektora zespołu.

§ 38

1. Uczeń ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;
 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy  fizycznej, bądź psychicznej, oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
 3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
 4. zapoznania się z  wymaganiami edukacyjnymi z zajęć obowiązkowych                              i  pozalekcyjnych;
 5. otrzymania informacji o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;                         
 6. jawnej i uzasadnionej, na swój wniosek, oceny postępów w nauce i zachowaniu;                                                                                                                                                                     
 7. przystąpienia do . egzaminu;    
 8. zapewnienia pomocy psychologiczno – pedagogicznej;       
 9.  korzystania z pomocy materialnej oraz stypendialnej zgodnie z odrębnymi przepisami;    
 10.  redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 11.  organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
 12. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się             w organizacjach działających w szkole;
 13. wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu szkolnego;  
 14.  korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, pomocy dydaktycznych, księgozbioru biblioteki w trakcie  zajęć pozalekcyjnych; 
 15.  swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, ale także światopoglądowych i religijnych pod warunkiem, że nie narusza tym dobra innych osób;
 16.  zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej                i psychicznej.  
 17. do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych  według harmonogramu wprowadzania darmowych podręczników.                                        

§ 38a

1. Uczeń niepełnosprawny:

1) objęty jest kształceniem w zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej;

2) objęty jest indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym uwzględniającym zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

3) przyjmowany jest do klasy integracyjnej na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną i wniosku rodziców lub prawnych opiekunów.

2. Uczniowi niepełnosprawnemu organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia mu naukę w dostępnym dla niego zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację oraz specjalistyczną pomoc i opiekę;

3. Obowiązki szkoły:

1) zapewnienie uczniowi niepełnosprawnemu pomocy w zakresie usprawniania zaburzonych funkcji w formie zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych,

2) opracowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,

3) dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia przez zespół nauczycieli specjalistów pracujących z dzieckiem co najmniej dwa razy w roku szkolnym;

4) informowania rodziców o każdym spotkaniu zespołu nauczycieli i specjalistów realizujących założenia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego;

5) dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów, asystenta lub pomocy nauczyciela.

 

§ 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Uczeń ma obowiązek:

 1. aktywnie i systematycznie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;
 2. przestrzegać zasad współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników zespołu;
 3. przedstawiać w terminie 14 dni, po powrocie na zajęcia edukacyjne  usprawiedliwienie nieobecności  wystawione przez rodziców lub prawnych opiekunów, nieobecność ucznia w szkole  może być także usprawiedliwiona przez rodziców lub prawnych opiekunów telefonicznie;
 4. uzupełniać braki wynikające z nieobecności na zajęciach;
 5. godnie  reprezentować  szkołę;
 6. dbać  o ład, porządek oraz mienie szkolne, własne i innych uczniów;
 7. wyłączać telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne na czas zajęć

edukacyjnych, z urządzeń tych uczeń może korzystać wyłącznie podczas

przerw miedzy zajęciami;

 1. chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny osobistej;
 2. przestrzegać postanowień statutu szkoły oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 40

 Dla ucznia Zespołu Szkół przewiduje się następujące nagrody:

1) wpis do księgi najlepszych uczniów Zespołu Szkół;                                                                                                 2) świadectwo z wyróżnieniem;                                                                                                                             3) list pochwalny Dyrektora Zespołu Szkół ;                                                                                                              4) list pochwalny wychowawcy klasy;                                                                                                                       5) dyplom uznania;                                                                                                                                                  6 ) nagrody książkowe / rzeczowe;                                                                                                                              7) ustną pochwałę Dyrektora Zespołu Szkół na apelu szkolnym danej grupy wiekowej;                               8) ustną pochwałę Dyrektora Zespołu Szkół wobec całej społeczności szkolnej;                                          9) ustną pochwałę wychowawcy / nauczyciela wobec klasy                                                                                   10) pisemną pozytywną uwagę w zeszycie uwag wychowawcy klasy

2. Nagrody uczeń może otrzymać za:                                                                                                                     

1) wzorowe wyniki w nauce;                                                                                                                                     2) pracę na rzecz Zespołu Szkół lub środowiska;                                                                                                  3) wzorowe zachowanie i postawę;                                                                                                                              4) wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, tematycznych, turniejach wiedzy oraz  zawodach sportowych;                                                                                                                                                 5) pomoc koleżeńską;                                                                                                                                                      6) wrażliwość na krzywdę i pomoc potrzebującym (wolontariat);                                                                                   7) pracę w samorządzie uczniowskim;                                                                                                                8) 100% frekwencję;                                                                                                                                                 

3. Nagrody przyznaje Dyrektor Zespołu Szkół na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady rodziców po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

4. Wychowawca klasy informuje rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o przyznanej mu nagrodzie.

§ 41

1.W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za:

1)nieprzestrzeganie postanowień Statutu Zespołu Szkół;

2)nieprzestrzeganie obowiązków ucznia;

3)zastraszanie, wymuszanie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia na terenie Zespołu Szkół lub w czasie imprez organizowanych przez Zespół poza jego terenem;

4)posiadanie, używanie, rozprowadzanie środków uzależniających na terenie Zespołu Szkół

lub w czasie imprez organizowanych przez Zespół;

5)wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności szkolnej.

 

2. Uczeń może zostać ukarany:

1)upomnieniem wychowawcy klasy;

2)naganą Dyrektora Zespołu Szkół;

3)zawieszeniem prawa do udziału w trzech najbliższych imprezach szkolnych;

4)upomnieniem Dyrektora Zespołu Szkół w obecności wychowawcy klasy, pedagoga i psychologa szkolnego;

5)konsekwencją finansową za dokonane zniszczenia adekwatną do wyrządzonej szkody;

6)przeniesieniem do równoległej klasy;

7)przeniesieniem do innej szkoły podstawowej lub do innego gimnazjum.

 

2a. Decyzję w sprawie określonej w ust. 2 pkt 3, 4, 5, 6 podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół na wniosek wychowawcy klasy, w porozumieniu z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

 

2b. Decyzję w sprawie określonej w ust. 2 pkt 7 podejmuje Podkarpacki Kurator Oświaty na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół.

 

3. Podstawą do złożenia wniosku do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły podstawowej lub do innego gimnazjum jest pozytywna uchwała Rady Pedagogicznej na wniosek szkolnej komisji dyscyplinarnej powołanej przez Dyrektora Zespołu Szkół, w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców.

 

3a. Rada Pedagogiczna może podjąć pozytywną uchwałę w przypadkach ujętych w ust. 1 pkt 3, 4, 5.

 

4. W skład komisji wchodzą:

   1) psycholog szkolny;

   2) wychowawca ucznia, wobec którego zostało wszczęte postępowanie;

   3) przedstawiciel Rady Rodziców;

   4) reprezentant Samorządu Uczniowskiego;

   5) pedagog szkolny.

 

5. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.

 

6. Kara nałożona na ucznia nie może naruszać jego nietykalności i godności osobistej.

 

7. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby nie krótszy niż pół roku na wniosek wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego lub Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 42

1.Tok postępowania dyscyplinarnego obejmuje:

1)postawienie przez wychowawcę zarzutu wobec ucznia do komisji dyscyplinarnej;

2)rozpatrzenie zarzutu, po wysłuchaniu wyjaśnień ucznia;

3)tajne głosowanie;

4)przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyniku głosowania i złożenie wniosku o ukaranie ucznia;

2.Uczeń lub jego rodzic/prawny opiekun ma prawo odwołać się od decyzji komisji dyscyplinarnej do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

3.Od decyzji dyrektora przysługuje uczniowi odwołanie do Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

§ 43

1. W ciągu trzech dni uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) może odwołać się od nałożonej kary do Dyrektora Zespołu Szkół;

2. Zespół Szkół ma obowiązek poinformować rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o zastosowaniu wobec niego kary wymienionej w paragrafie 41 ustęp 2.

3.Obowiązek ten spełnia wychowawca klasy.

4. Uczeń ma prawo złożenia skargi w przypadku naruszenia jego praw oraz do odwołania się od decyzji Dyrektora dotyczącej nałożonej kary do organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego lub do rzecznika praw ucznia przy Podkarpackim Kuratorium Oświaty.

5. Od kary wymierzonej przez wychowawcę klasy uczeń może odwołać się do Dyrektora Zespołu Szkół.

6. Odwołanie może kwestionować winę jak i wysokość kary.

7. Odwołanie mają prawo wnieść:    

1) ukarany uczeń;                                                                                                                                                          2) rodzice (prawni opiekunowie) ucznia;                                                                                                            3) pokrzywdzeni przez ukaranego;                                                                                                                                4) wychowawca klasy;                                                                                                                                                     5) pedagog szkolny;

6)  Samorząd Uczniowski

 

8.Odwołanie można wnosić w terminie 3 dni od daty przedstawienia uczniowi decyzji o karze.

9. Uprawniony organ może zmienić wysokość kary, uniewinnić ucznia, przekazać sprawę do

ponownego rozpatrzenia lub utrzymać karę w mocy.

10. Rozstrzygnięcie uprawnionego organu jest ostateczne.

11.O sposobie i zakresie naprawienia szkód materialnych wyrządzonych przez ucznia decyduje Dyrektor Zespołu Szkół.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1.  
 1. Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zespól Szkół posiada dwie okrągłe pieczęcie urzędowe .Jedna dużą z wizerunkiem orła pośrodku i napisem Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu oraz drugą, małą z tym samym wizerunkiem i napisem.
 3. Pieczęcie urzędowe są wspólne dla obu szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół.

 

 1.  

 

1. Zespół Szkół jest jednostką budżetową.

2. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Zasady prowadzenia przez Zespół Szkół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 46

 

 1. Statut Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu jest nadawany i zmieniany drogą nowelizacji po podjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczną zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.

1) Zmian w statucie dokonuje zespół co najmniej czterech nauczycieli;

2) Po trzykrotnych zmianach w statucie szkoły rada pedagogiczna upoważnia dyrektora zespołu szkół do przygotowania tekstu jednolitego statutu i opublikowania go w formie przyjętej przez dyrektora.

 1. Organy Zespołu Szkół mają prawo na wniosek 1/3 członków wystąpić o zmianę przepisów zawartych w Statucie Zespołu Szkół lub wprowadzenie nowych.
 2. Statut zespołu szkół  jest dostępny na stronie internetowej szkoły, w bibliotece szkolnej oraz w sekretariacie zespołu szkół.

§ 47

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz akty wykonawcze do tej ustawy.