Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów

Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu

 

          Ustalony na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r, rozdział 44 zb (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83 z 2007, poz. 562 ).

 

Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniach 15.09. 2015 r. i 8.10. 2015 r. po konsultacjach z rodzicami i uczniami.

 

§ 1

 

1. Ilekroć w treści jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. ocenie śródrocznej – należy przez to rozumieć ocenę po pierwszym semestrze nauki, czyli ocenę semestralną,
 2. ocenie rocznej – należy przez to rozumieć ocenę po drugim semestrze nauki, podsumowującą  całoroczną pracę  ucznia,
 3. ocenie bieżącej – rozumie się przez to również ocenę cząstkową.

2. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:

 1. bieżące – określające stopień wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania,
 2. śródroczne – określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidziany za pierwszy semestr,
 3. roczne – określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w wymaganiach edukacyjnych z danego przedmiotu na dany rok szkolny.

 

Rozdział 1

 

Przepisy ogólne

 

§ 2

 

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu:
 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
 2. udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania swojego rozwoju,
 3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
 4. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia,
 5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 6. śródroczne i roczne podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określanie na tej podstawie stopnia opanowania przez ucznia materiału programowego przewidzianego na dany semestr lub rok szkolny,
 7. udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji zwrotnej o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć.
 1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne w oddziałach 1-3 szkoły podstawowej polega na opisowym okresowym lub rocznym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów. Ocena opisowa jest sporządzana w oparciu o zapisy w dzienniku lekcyjnym według ustalonej skali (Załącznik Nr 1).

3a. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust. 3, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 1. W oddziałach 4-6 szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu ocenia się w stopniach szkolnych zwanych dalej „stopniami” według następującej skali:

 

Stopień

Skrót literowy

Oznaczenie cyfrowe

Celujący

Cel

6

Bardzo dobry

Bdb

5

Dobry

Db

4

Dostateczny

Dst

3

Dopuszczający

Dop

2

Niedostateczny

Ndst

1

 

 1. Przyjmuje się taką samą skalę stopni w ocenianiu śródrocznym i rocznym.

5a. Podstawą wystawienia oceny śródrocznej i rocznej jest średnia ważona ocen cząstkowych. Ustala się następujący sposób przeliczania średniej ważonej na stopień szkolny z zastrzeżeniem ust. 5 b:

 

Stopień

Średnia ważona

Bardzo dobry

od 4,50

Dobry

od 3,50 do 4,60

Dostateczny

od 2,50 do 3,60

Dopuszczający

od 1,60 do 2,60

Niedostateczny

poniżej 1,70

 

5b. Przy wartościach granicznych średniej ważonej o ocenie śródrocznej lub rocznej decyduje nauczyciel.

 1. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym reguluje załącznik nr 2.
 2. W przypadku religii/etyki na każdym etapie edukacyjnym ocena wyrażona jest w stopniach szkolnych według skali z ust. 4.
 3. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków „+”, „–„  przy  stopniach szkolnych (cyfrowych).
 4. Dopuszczalne jest stosowanie innych znaków niż wymienione w ust. 9, o ile te oznaczenia oraz zasady ich stosowania zostaną zawarte w przedmiotowych systemach oceniania.

 

§ 3

 

1. Kryteria oceny z zajęć edukacyjnych w oddziałach 4-6 szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum.

 1. Ocenę dopuszczającą uzyskuje uczeń, który według wymagań edukacyjnych określonych przez nauczyciela spełnił wymagania konieczne tj. obejmujące treści najbardziej przystępne, najprostsze i najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym etapie kształcenia.
 2. Ocenę dostateczną uzyskuje uczeń, który według wymagań edukacyjnych spełnił wymagania podstawowe tj. obejmujące treści najbardziej przystępne, najprostsze i najbardziej uniwersalne, najpewniejsze naukowo, niezbędne na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach kształcenia, bezpośrednio użyteczne w dalszej działalności ucznia.
 3. Ocenę dobrą uzyskuje uczeń, który spełnił wymagania podstawowe i rozszerzające. Wymagania rozszerzające obejmują treści umiarkowanie przystępne, bardziej złożone i mniej typowe, w pewnym stopniu hipotetyczne, pośrednio przydatne, ale nie niezbędne na danym i wyższym etapie kształcenia, pośrednio użyteczne w pozaszkolnej działalności uczniów.
 4. Ocenę bardzo dobrą uzyskuje uczeń, który spełnił wymagania podstawowe, rozszerzające i dopełniające. Wymagania dopełniające obejmują treści trudne do opanowania, najbardziej złożone, wyspecjalizowane ponad potrzeby głównego kierunku nauki szkolnej, odległe od bezpośredniej użyteczności w pozaszkolnej działalności ucznia.
 5. Ocenę celującą uzyskuje uczeń, który spełnił wymagania programowe i wykraczające poza treść programową (szczególnie złożone i oryginalne, twórcze naukowo, wąsko wyspecjalizowane).
 1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie informacji, opinii lub orzeczenia publicznej (niepublicznej) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej (niepublicznej) poradni specjalistycznej w oparciu o wskazówki zespołu pedagogicznego (załącznik nr 3) dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych możliwości i potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie wymaganiom.
 2. Każdy nauczyciel obowiązkowo opracowuje przedmiotowy system oceniania zwany w skrócie PSO (załącznik Nr 4 i 5), który powinien zawierać:
 1. Cele edukacyjne opracowane w oparciu o podstawę programową danego przedmiotu.
 2. Wymagania programowe na poszczególne oceny, opracowane na podstawie kryteriów przedstawionych w ust.1.
 3. Wymagania programowe dostosowane do potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub deficytami rozwojowymi.
 4. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów z uwzględnieniem procedury uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych.
 5. Sposób informowania uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach zawartych w PSO, o których mowa w pkt 2 – 7.
 6. Wagi ocen za poszczególne aktywności ucznia.
 7. Kryteria uzyskiwania oceny celującej.

 

§ 4

 

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
  3. warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
 2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Rodzice po zapoznaniu się z regulaminem podpisują stosowne oświadczenie.
 3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.

3a. Na ustny wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciela uzasadnia ustaloną przez siebie ocenę, zarówno bieżącą, jak i śródroczną i roczną.

 1. Nauczyciel ustala ocenę na podstawie:
 1. prac samodzielnie wykonanych przez ucznia,
 2. osiągnięć sprawnościowych, artystycznych, twórczych, intelektualnych,
 3. sprawdzianów wiadomości i umiejętności dokonywanych w formie ustnej lub pisemnej.
 1. Termin pracy pisemnej (sprawdzian), obejmującej treści przerobione co najmniej przed miesiącem, nauczyciel uzgadnia z uczniami. Sprawdzianów takich nie może być więcej niż 2 w ciągu tygodnia w przypadku szkoły podstawowej lub więcej niż 3 w przypadku gimnazjum.  W jednym dniu może odbyć się jeden sprawdzian, a uczniowie powinni być powiadomieni o jego terminie co najmniej tydzień wcześniej. Nauczyciel informacje o planowanym sprawdzianie zaznacza w dzienniku elektronicznym.
 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniania uczniowi lub jego rodzicom na terenie szkoły.

6a. Sposób udostępniania uczniom lub rodzicom wglądu w każdą dokumentację dotyczącą oceniania, w tym dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, zastrzeżeń co do trybu wystawienia oceny:

 1. uczeń lub rodzic składa pisemny wniosek do dyrektora szkoły;
 2. dyrektor szkoły w ciągu 3 dni od wpłynięcia wniosku informuje pisemnie ucznia lub rodzica  o terminie i miejscu wglądu do dokumentacji szkolnej dotyczącej oceniania, w tym do dokumentacji egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz zastrzeżeń co do trybu wystawienia oceny.
 1. W oddziałach integracyjnych ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne.
 2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki zajęć technicznych, muzyki, plastyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. W przypadku wychowania fizycznego należy także brać pod uwagę systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 3. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na podstawie odrębnych przepisów.

 

Rozdział 2

 

Regulamin oceniania zachowania

 

§ 5

 

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest systematyczne dokonywanie wpisów notatek/uwag do dokumentacji wychowawcy klasy.
 2. Ocenianie zachowania ma na celu
 1. informowanie ucznia o jego zachowaniu i postępach w tym zakresie,
 2. motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu,
 3. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w zachowaniu ucznia,
 4. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy wychowawczej.
 1. Ocena zachowania ucznia uwzględnia:
 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 3. dbałość o honor i tradycje szkoły,
 4. dbałość o piękno mowy ojczystej,
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
 7. okazywanie szacunku innym osobom.
 1. Szczegółowe założenia, na których opiera się regulamin oceniania zachowania zawarte są w Załączniku nr 6.
 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem § 12 ust 7.
  1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
  2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy według zasad zawartych w § 6 i w Załączniku nr 6 po zasięgnięciu opinii zespołu dydaktyczno-wychowawczego danej klasy, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
  3. Na podstawie liczby uzyskanych punktów uzyskanych 6 tygodni przed zakończeniem roku szkolnego wychowawca ma obowiązek przedstawić uczniowi i jego rodzicom propozycję rocznej oceny zachowania. Ocena ta może być podwyższona lub obniżona w zależności od aktywności ucznia.
  4. Procedura działań wychowawcy w związku z ocenianiem zachowania ucznia oraz informowania go o ocenie:
 1. Trzy tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej wychowawca przygotowuje uczniów oddziału do procesu oceniania zachowania (przypomina ROZ, punktację, etc.)
 2. Dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej, uczeń, w oparciu o ROZ przedstawia pisemnie swoje działania wychowawcy.
 3. W ciągu tygodnia wychowawca ma obowiązek skonsultowania propozycji ocen swoich uczniów z członkami zespołu dydaktyczno-wychowawczego danego oddziału.
 4. Każdy członek zespołu dydaktyczno-wychowawczego zapoznaje się z propozycją ocen z zachowania; swoim podpisem zatwierdza wystawianą, w wyniku współpracy zespołu, ocenę.
 5. Tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej uczeń jest informowany o uzyskanej liczbie punktów z zachowania i ocenie z zachowania.
 6. Jeśli uczeń jest chory, to jego rodzic jest zobowiązany do przyjęcia tej informacji w ciągu dwóch dni roboczych od poinformowania uczniów tego oddziału o ocenie.
  1. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 10.
  2. Zachowanie uczniów w oddziałach 4-6 szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum ocenia się według następującej skali i przyjmuje się jako obowiązujące w ocenie śródrocznej i rocznej:

                           Wzorowe – wz

                            Bardzo dobre - bdb

                            Dobre – db

                            Poprawne – pop

                            Nieodpowiednie – ndp

                            Naganne - ng

 1. W oddziałach 1-3 szkoły podstawowej ocena z zachowania jest oceną opisową. Nauczyciele nauczania zintegrowanego korzystają z opracowanego dla potrzeb WSO arkusza oceny zachowania ucznia (Załącznik Nr 1).
 2. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
 3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe (w tym nadpobudliwość psychoruchową), należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

§ 6

 

 1. Podstawowe obszary oceny zachowania ucznia w oddziałach 4-6 szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum:
 1. frekwencja i punktualność,
 2. aktywny udział w zajęciach lekcyjnych,
 3. postawa wobec innych w ramach pracy zespołowej,
 4. udział w konkursach, zawodach sportowych,
 5. udział w organizacji imprez, uroczystości klasowych, szkolnych i innych,
 6. działalność w organizacjach szkolnych i młodzieżowych,
 7. przestrzegania zasad współżycia społecznego:
 1. okazywanie szacunku dorosłym i kolegom,
 2. przeciwstawianie się agresji i wulgarności,
 3. szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi,
 4. naprawienie wyrządzonej przez siebie szkody,
 5. dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów,
 6. troska o mienie szkoły, utrzymywanie porządku i czystości (zmiana obuwia),
 7. godne reprezentowanie szkoły w miejscach publicznych,
 8. sumienne wywiązywanie się z obowiązków uczniowskich,
 9. dbanie o estetyczny wygląd zewnętrzny tj. odpowiedni dla ucznia strój.
 1. Regulamin oceniania zachowania w oddziałach 4-6 szkoły podstawowej oraz regulamin oceniania zachowania w oddziałach 1-3 gimnazjum zawiera załącznik nr 9.
 1. Każde niezgłoszone wychowawcy lub nauczycielowi uczącemu opuszczenie lekcji traktowane jest jako ucieczka (nieobecność nieusprawiedliwiona).

 

Rozdział 3

 

Regulamin klasyfikowania i promowania

 

§ 7

 

 1. W uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2a. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2b. Procedurę zwalniania ucznia z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki określa Załącznik nr 8.

 1. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wymienionych w ust. 2 uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 2. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii paradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergena, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

4a. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim na podstawie tego orzeczenia jest zwolniony z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. 

 1. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 2. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

 

§ 8

 

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu ucznia określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych zgodnie z § 2 ust. 4.
 2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku na zakończenie I semestru.
 3. Klasyfikacja roczna na I etapie edukacyjnym polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.
 4. Klasyfikacja roczna ucznia na II i III etapie edukacyjnym polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy i ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny z zachowania, według skali ustalonej w § 2 ust. 4.
 5. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne wg ustaleń zawartych w przedmiotowych systemach oceniania.
 6. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

§ 9

 

 1. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli zostały mu ustalone oceny śródroczne (roczne) według skali przedstawionej w § 2 ust. 4 ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców złożony na ręce dyrektora szkoły nie później niż na jeden dzień przed terminem plenarnej rady pedagogicznej odpowiednio po I semestrze i na zakończenie danego roku szkolnego.
 4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców, nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń
  1. realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki,
  2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,
  3. realizujący indywidualny program nauki z danego przedmiotu.
 1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6a. Egzamin, o którym mowa w ust. 5 pkt 3 dotyczy tylko przedmiotów realizowanych w ramach tego programu i jest przeprowadzany na zakończenie I semestru oraz roku szkolnego zgodnie z zasadami zawartymi w WSO i wymaganiami zawartymi w indywidualnym programie nauki opracowanym przez nauczyciela prowadzącego.

 1. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 2. Terminy i organizacja egzaminów klasyfikacyjnych z wyjątkiem egzaminu, o którym mowa w ust. 5 pkt 3 powinny być uzgodnione z uczniem i jego rodzicami i odbyć się w ciągu 1 miesiąca od daty posiedzenia plenarnej rady pedagogicznej po I semestrze oraz nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przypadku egzaminu na zakończenie danego roku szkolnego.

8a. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia realizującego indywidualny program nauki odbywa się w ostatnim tygodniu poprzedzającym posiedzenie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.

8b. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.3, 4 i 5 pkt 1 i 3, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 2. W celu przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
 1. dyrektor lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący,
 2. nauczyciel lub nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest egzamin,
 3. w przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust.5 pkt 2, oraz jego rodzicami, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 2. W egzaminie mogą uczestniczyć (w charakterze obserwatorów) rodzice ucznia, jeżeli wystąpią do dyrektora szkoły z pisemną prośbą w tej sprawie.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
 1. imię i nazwisko ucznia,
 2. nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest egzamin,
 3. imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 9, a w przypadku egzaminu przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 - skład komisji,
 4. termin egzaminu,
 5. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
 6. wynik egzaminu,
 7. ocenę ustaloną przez komisję.

Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

 1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „niesklasyfikowana”.
 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 10 i § 13 ust. 1.

                                                                                                                                             

§ 10

 

 1. O przewidywanym dla ucznia śródrocznym i rocznym stopniu niedostatecznym lub o możliwości nieklasyfikowania nauczyciel przedmiotu ma obowiązek powiadomić ucznia i jego wychowawcę na 5 tygodni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.
 2. Wychowawca oddziału po otrzymaniu informacji od nauczyciela w sprawie wymienionej w ust. 1 ma obowiązek powiadomić rodziców ucznia osobiście bądź listownie najpóźniej miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.
 3. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne zobowiązani są poinformować ucznia o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych innych niż niedostateczne najpóźniej na dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.
 4. Rodzice ucznia mają prawo uzyskać u poszczególnych nauczycieli lub wychowawcy informację, o której mowa w ust. 3, w ciągu dwóch tygodni poprzedzających radę pedagogiczną w ramach konsultacji indywidualnych.
 5. Najpóźniej tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do dyrektora szkoły z podaniem o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych.
 6. W podaniu uczeń lub jego rodzic podaje stopień szkolny, o jaki się ubiega oraz uzasadnienie prośby.
 7. Warunkiem uznania prawa do podwyższenia oceny jest brak nieusprawiedliwionych nieobecności z danych zajęć edukacyjnych.
 8. Nauczyciel danych zajęć edukacyjnych informuje ucznia chcącego podwyższyć ocenę z tych zajęć o wymaganiach na ocenę wymienioną w podaniu, a uczeń potwierdza podpisem fakt otrzymania wymagań.
 9. Nauczyciel danych zajęć edukacyjnych przeprowadza w tygodniu poprzedzającym klasyfikacyjną radę pedagogiczną dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 sprawdzian wiadomości i umiejętności według kryteriów ustalonych w PSO.
 10. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 9 ma formę pisemną, a w przypadku informatyki, techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 11. Oceniony sprawdzian, o którym mowa w ust. 9, nauczyciel danych zajęć edukacyjnych przechowuje do końca danego roku szkolnego.
 12. W przypadku zadań praktycznych, o których mowa w ust. 10, nauczyciel przy każdym zadaniu podaje opis poprawności jego wykonania wraz punktacją.
 13. W wyniku sprawdzianu, o którym mowa w ust. 9, uczeń nie może uzyskać oceny niższej niż proponowana przez nauczyciela.
 14. Szczegółowe zasady podwyższania oceny z danych zajęć edukacyjnych są zawarte w PSO.

14a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek wychowawcy klasy, po konsultacjach przeprowadzonych z zespołem dydaktyczno-wychowawczym rada pedagogiczna może w drodze głosowania podwyższyć lub obniżyć o jeden stopień ocenę zachowania danego ucznia.

 1. Procedura odwoływania się ucznia od otrzymanej oceny z zachowania:
  1. Wychowawca klasy informuje uczniów o uzyskanej ocenie zachowania.
  2. Uczeń lub rodzic może odwołać się od wystawionej oceny z zachowania w ciągu 2 dni roboczych. Odwołanie powinno być w formie pisemnej i skierowane do dyrektora szkoły.
  3. Z chwilą wpłynięcia pisma dyrektor szkoły informuje o tym wychowawcę ucznia. Wychowawca zwołuje posiedzenie zespołu dydaktyczno-wychowawczego, który analizuje sytuację ucznia. Po trzech dniach od odwołania dyrektor informuje o swojej decyzji rodziców.

 

§ 11

 

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić pisemnie zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane nie później niż 2 dni od zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
  1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
  2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 1. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Ustalenie rocznej  oceny zachowania musi nastąpić w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń.
  1. W skład komisji, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wchodzą:
   1. dyrektor lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora  jako przewodniczący komisji,
   2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, jako egzaminator,
   3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły, prowadzący te same zajęcia edukacyjne.
  2. W skład komisji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wchodzą:
   1. dyrektor lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora, jako przewodniczący komisji,
   2. wychowawca klasy,
   3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
   4. pedagog,
   5. psycholog,
   6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
   7. przedstawiciel rady rodziców.
  3. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji, na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego te same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
  4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna klasyfikacyjna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1
 1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
  1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 2. imię i nazwisko ucznia,
 3. nazwę zajęć edukacyjnych,
 4. skład komisji,
 5. termin sprawdzianu,
 6. zadania  i pytania sprawdzające,
 7. wynik sprawdzianu,
 8. ocenę ustaloną przez komisję.
  1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
   1. imię i nazwisko ucznia,
   2. skład komisji,
   3. termin posiedzenia komisji,
   4. wynik głosowania
   5. ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem

Do protokołu, o którym mowa w pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych wypowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 2. Przepisy ust. 1 – 9 stosują się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanych w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

§ 12

 

 1. Uczeń oddziału 1-3 szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 2.

1a. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

 1. W wyjątkowych wypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia.
  1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 12 ust 7 i § 13 ust 9.
 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

4a.Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 4 wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

4b. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć, Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić  do liczby całkowitej w górę.

 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych w gimnazjum otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł uzyskał po ustaleniu lub uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celująca końcową ocenę klasyfikacyjną.
 2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 13 ust 9.

 

§ 13

 

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii szkolnych.
 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:
 1. dyrektor szkoły lub inny nauczyciel wskazany przez dyrektora jako przewodniczący,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator,
 3. nauczyciel prowadzący te same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, może być zwolniony z udziału w komisji na własną prośbę lub w innych szczególnych przypadkach, a wtedy dyrektor szkoły powołuje, jako osobę egzaminującą, innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia, z tym, że powołanie nauczyciela z innej szkoły następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
 1. imię i nazwisko ucznia,
 2. nazwę zajęć edukacyjnych,
 3. skład komisji,
 4. termin egzaminu poprawkowego,
 5. pytania egzaminacyjne,
 6. wynik egzaminu,
 7. ocenę ustaloną przez komisję.

Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 9.
 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§ 13 a

 

 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
 2. Zasady i warunki realizacji projektu określa Załącznik Nr 10.

 

§ 14

 

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum, jeżeli:
  1. w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 12 ust. 7.
  2. przystąpił odpowiednio do sprawdzianu kończącego szkołę podstawową lub do egzaminu gimnazjalnego.
 2. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2 wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 

Rozdział 4

 

Regulamin zajęć nadobowiązkowych

 

§ 15

 

 1. Zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone w danej klasie wg zasad ustalonych przez nauczyciela po konsultacjach z uczniami i rodzicami i uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
 2. Ocena klasyfikacyjna roczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 3. Oceny z zajęć nadobowiązkowych na życzenie rodziców mogą być umieszczone na świadectwie szkolnym.

 

Spis załączników:

 

1. Przedmiotowy system oceniania dla I etapu edukacyjnego - pobierz

2. Ocenianie ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym - pobierz

3. Ocenianie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - pobierz

4. Przedmiotowe systemy oceniania dla II etapu edukacyjnego

5. Przedmiotowe systemy oceniania dla III etapu edukacyjnego

6. Szczegółowe założenia Regulaminu Oceniania Zachowania (ROZ) - pobierz

7. Regulamin oceniania zachowania w klasach 4-6 SP oraz 1-3 Gimnazjum - pobierz

8. Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum - pobierz

9. Procedura zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i informatyki - pobierz