Zespół nauczycieli wspierających proces dydaktyczno-wychowawczy w SP-16 w Przemyślu

Zespół nauczycieli wspierających proces dydaktyczno - wychowawczy

          

Skład zespołu:

 1.   Babiak Katarzyna – lider/pedagog specjalny – oligofrenopedagog/pedagog leczniczy; specjalista z zakresu terapii autyzmu
 2.   Bajorska Justyna – pedagog specjalny – oligofrenopedagog/pedagog leczniczy
 3.   Barycka Ewa – pedagog specjalny – logopeda
 4.   Bednarz Małgorzata – pedagog specjalny – oligofrenopedagog/pedagog leczniczy
 5.   Demko Joanna – pedagog – oligofrenopedagog/ pedagog leczniczy, tyflopedagog
 6.   Dutka-Walczowska Maria – pedagog specjalny – oligofrenopedagog/terapeuta psychopedagogiczny/specjalista z zakresu autyzmu
 7.   Gawczyńska – Bacza Izabela – pedagog specjalny – oligofrenopedagog/pedagog leczniczy
 8.   Grażyna Goclon - pedagog leczniczy
 9.   Grażyna Jakielaszek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej/pedagogika opiekuńczo - wychowawcza/ oligofrenopedagog
 10.   Korzyńska - Haszczyn Agnieszka -  resocjalizacja/pedagogika opiekuńczo - wychowawcza/ oligofrenopedagog
 11.   Kowalska Elżbieta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, pedagog leczniczy, terapeuta pedagogiczny
 12.  Kwolek Katarzyna - edukacja wczesnoszkolna / oligofrenopedagog/ pedagog leczniczy/ terapeuta zajęciowy
 13.  Monika Muhln - pedagogika opiekuńczo -wychowawcza, oligofrenopedagog, pedagog leczniczy, tyflopedagog
 14.   Pudlik Joanna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej /oligofrenopedagog/pedagog leczniczy
 15.   Rusin – Kowalska Ewelina – zastępca lidera - pedagog/oligofrenopedagog/pedagog leczniczy
 16.   Wojnicka – Wlazło Renata – pedagog/oligofrenopedagog
 17.   Ziąber Katarzyna  - pedagog specjalny – oligofrenopedagog/surdopedagog

 

 

 

 

2. Jakie są nasze zadania?

 

Zespół nasz został powołany w 2009 roku przez ówczesną dyrektor ZSzOI panią Elżbietę Rozmus. Wcześniej realizowałyśmy wspólne zadania z zespołem pedagogiczno – psychologicznym i zespołem ds. integracji, inicjując szereg działań dotyczących ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i propagujących ideę integracji, m.in.:

- wypracowanie i ujednolicenie wzorów indywidualnych programów rewalidacyjnych,

- usprawnienie szkolnej procedury dotyczącej sposobu oceniania i klasyfikowania uczniów niepełnosprawnych,

- współorganizacja spotkań pod hasłem „ Dzień otwarty dla integracji”.

 

Nasze główne zadania to:

- planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i rewalidacyjnej,

- kontrolowanie przebiegu procesu integracji,

- dbanie o rzetelny przepływ informacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami i specjalistami w celu wypracowania wspólnego stanowiska w podejściu do ucznia,

- monitorowanie przebiegu edukacji ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- wypracowanie wzorów dokumentacji niezbędnej do wdrożenia w placówce pomocy psychologiczno– pedagogicznej,

- ewaluacja działań z zakresu udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej,

- propagowanie idei integracji,

- prowadzenie samokształcenia.

 

3. Sylwetka nauczyciela wspomagającego.

 

Nauczyciel wspierający proces dydaktyczno – wychowawczy uczestniczy w procesie edukacji na każdym etapie edukacyjnym. Jest on rzecznikiem interesów i potrzeb dzieci niepełnosprawnych. To głównie on kształtuje relacje między dziećmi i jakość środowiska wychowawczego, ponieważ jest obecny na większości zajęć lekcyjnych, przeważnie prowadząc klasę przez okres 3-6 lat.  Od jego wiedzy, znajomości potrzeb rozwojowych dziecka, dostosowania treści i metod kształcenia, umiejętności nawiązania kontaktu i ukierunkowania zachowań dzieci, będą zależały ich doświadczenia i jakość przyszłego życia.

 

Zadania pedagoga wspierającego w klasie integracyjnej:

- diagnoza specjalnych potrzeb każdego ucznia niepełnosprawnego,

- opracowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych,

- udzielanie fachowej pomocy nauczycielom wiodącym w aspekcie przybliżenia specyfiki danej niepełnosprawności czy dysfunkcji rozwojowej,

- opracowanie wraz z nauczycielem wiodącym strategii lekcji tak, aby nauczanie wszystkich uczniów było skuteczne i uwieńczone sukcesami,

- modyfikowanie programów nauczania do potrzeb i możliwości każdego ucznia,

-udzielanie pomocy uczniom niepełnosprawnym (dostosowanie wymagań do możliwości i potrzeb dziecka),

- budowanie integracji pomiędzy uczniami oraz rodzicami dzieci zdrowych i niepełnosprawnych,

- bycie współwychowawcą lub wychowawcą klasy integracyjnej,

- wspieranie rodziców dzieci niepełnosprawnych,kształtowanie prawidłowych postaw rodzicielskich, informowanie na bieżąco o postępach i problemach,wytyczanie kierunku dalszych działań w aspekcie pracy domowej czy pomocy innych specjalistów,

-prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi oraz dodatkowych zajęć wspomagających lub wyrównawczych.